सभाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम् | Sabhasyatatvarthadhigamsutram

Sabhasyatatvarthadhigamsutram by रायचन्द्र जैन -raychandra jain

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about रायचन्द्र जैन -raychandra jain

Add Infomation Aboutraychandra jain

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
१ दि० इवे० सुन्रप्रदशक कोष्टक । १९ नवमोऽध्यायः। ६ उत्तमक्षमामादैवाजैनसत्यौचसयमस्तपस्त्यायाकि- ६ उत्तम्चमा,००....००. ,००००,००५००० शन्यत्रह्मचस्यौणि धमे 1 व १७ एकाठयो भाज्य युगपदेकस्मितेकोनरविंगति । १७ ....०-... ००. विरते । १८ सामायिकच्छेदोपत्थापनापरिदारविखदिसष्षमसाम्परा- | १८ ,,१......००.०.० ०००००१०० ००५०५००१०० * यययाष्यातमिति चासििम्‌ 1 न यथाख्यातानि चारित्रमू । २२ शालोचनप्रतिकमणतदुमयविवेकव्युत्सगंतपल्छेदर्परि- | ९३९ ...... .... .... . .. ««« हारोपस्थापना । -..स्यापनानि । २७ उत्तमसंहनस्येकाप्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तमुहततौत्‌। | २७ ...... ........ निरोधों ध्यानम्‌ । २८ आसमुहूर्तात्‌ 1 है > ३३ विपरीतं मनो्ानाम्‌ । ३१ विपरीतं भनोज्ञस्य । हि १, ३६ आज्ञापायविपाकसस्थानविचयायधर्म्यम्‌ । धरम्ममप्रमत्त संयतस्य । >< > ३८ उपझान्तक्षीणकपाययोंश्व । ३७ श्रे चाये पूवद. । ३९ शे चाये । ४० व्येकयोगकाययोगायोगानाम्‌ । ४२ ततव्येक्रकाययोगा......०. 1 ४१ एकाश्रये सवितर्कवीचारे पूर्वे । ३ «««»« «« « «सवितर्के पूर्वे । दद्ामोऽधभ्यायः ! २ बन्धदेलभावनिजराभ्या कत्तकर्मविध्रमोक्षो मोक्ष' । ! २ ,.०,.. ,..निजराभ्याम्‌ 1 ८ ८ ३ कत्छकर्म्यो मोक्ष 1 ३ औपरामिकादि भव्यत्वानों च । ४ लौपरामिकरादिभन्यलाभावाशन्यत्र केवलसम्यक्तव. ज्ञानद्शैनसिद्धलेभ्य । | > जन्यत्र केवलसम्यक्तनानद्रौनसिदधतवेभ्य । > रद ५ तदनन्तरमूथ्व गच्छन्त्यालोकान्तात्‌ । ६ ,. ०... ... गच्छत्या, ., ८ ०1 ६ पूर्वप्योगादसद्गलाद्रन्धच्छेदात्तया गतिपसिाणाच । | ७... „० ... तदति ७ आविंददुःलाच्चक्रवद्ल्यपगतलेपाखावूकटेरण्डवीज- >६ २९ वद्निनिखाव्च 1 ८ वमीस्िक्राया भावात्‌ 1 रद >
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now