श्री कोष | Shreekosh

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Shreekosh by केदारनाथ शर्मा - Kedarnath Sharma

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about केदारनाथ शर्मा - Kedarnath Sharma

Add Infomation AboutKedarnath Sharma

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
आझासनवगः १७ संयुक्तप्रास्त--घंयुक्तप्रान्तः । | अजमेर-अजमीदः । बिहारप्रान्त--विद्वारआन्तः । कानपुर-कर्णपुरम्‌ मध्यप्रान्त--मध्यप्रान्तः । मथुरा-मथुरा । पंञजाब--पश्ननदवान्तः, पश्रनदमू।. अयोध्या--अयोध्या । बड़ाल--बंगप्रान्तः, बंगः । माया >*माया । आखाम--काम हुपप्रान्तः । कांचो--कांगथी । उड़ीखा--उत्कछः । द्वारका-द्वारकापुरी । मंद्रांस--मद्रायः । लखनऊ--लक्ष्मणपुरम्‌ । बस्बई--मोहमयी, मुम्बापुरी । जगन्नाथपुरी--नीलाचछः ।| सिन्ध--सिन्ह्ुः | पटना--पाठकिपुत्रम्‌ । नेपालू--नेपालः । भागलपुर--भगदत्तपुरम्‌ (अश्ददेश:) काशमी २र---काइमौरः । कन्नोज--कान्यकुष्ज: । गुजरात--गुजरः । बरार--विदमः | तिहुंत-मिथिलछा, विदेदस्थानम्‌।.. उज्जैन--उजबिनी । कटक--... . द्व्ली--इन्प्रत्म;, इस्तिनापुरम्‌ । लाहोर--लवपुरम्‌ । नासिक--नाप्रिकः । मेसुर-महिषासुरप्तनम्‌ । पूना--पुण्यपुरम्‌ । वर्मा--अद्यदेशः । भोपाल्--भूपालः । मारवांड--मरप्रान्तः । कर्नाटक--कर्ोटकः । राजपूताना--राजस्थानम्‌ । श्राध्रि--आन्श्रप्रदेशः । नागपुर--नागपुरम्‌ । सीलोन--पिंदूः, लट्ढा । बनारस - वाराणसी, काशी। पु आपनवग। । आखसत-१भासनम्‌ । कोच ( मोढ़ा )-१वैश्रासनम्‌ | सेज--रशय्या, श्तत्पम्‌ , २खट्वा, बेंच--३पौ८, १फलकः । १पल्‍्यड्ः, १पयडु: । कुसी-३उचासनम्‌ । भचान-« १मश्चः । स्टूल -१5च्चपीउम्‌ | १ भ्रीको०
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now