श्री हर्षचरितम | Shri Harshcharitam

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Book Image : श्री हर्षचरितम - Shri Harshcharitam

एक विचार :

एक विचार :

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about महाकवि श्रोया विभट्ट - Mahakavi Shroya Vibhatt

Add Infomation AboutMahakavi Shroya Vibhatt

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
प्रद्रम उच्छास १ (्श] नास्‌ उचित चेयसौक्य ता गति सन्यमान तृष्णोम्‌ अवाज्जुणठ तस्थी। यशोवतों च सत्यक्नसतल्लेह्ा चरणाभ्यामेव वे अन्त * पुरात निगल अनुसरखतीतठ चिताईग्निस्‌ आरुरोड | इवस्तु सातुर्मरणेन नितरा विद्वल पुन पितु अग्तिकस्‌ आगच्छन्‌ तत्च खत्पावशेषजोवितम अच्ुस्तोतसा वर्षन्‌ विस्तत्ञ- करठसतिचिर प्रागोदीत1 राजा तु चिरात्‌ चत्तुरुक्ौत्य पृतर॑ तथाविध हृष्टा प्रचीणखरेण कथच्ित उवाच,--वरत्स! कंथमेच विज्नवीभवन्तम्‌ आत्मान न रुणत्ति त्वाहशा हि न अमहासत्त्ता, न अल्यम्रतयथ , के त्द्दिघा ? का च वैज्नव्यम्‌ ? भूरियं तव इति सा््वभोस्तलत्षणवत पुनरुक्षताम्‌ एति। अब शब्बता लक्मों, इति लक्ष्या स्रय ग्यह्चोतपाण न युज्यते। निण्छाता चापलम, इति ख़मावधोरस्य निरथंकोपदेश ” इत्येब खुबन्‌ एवं पहलस्‌ अगात्‌ राजसिह | अन्नान्तरे अस्त्सयासोल वासरमणि । प्रकाशमार्ी च प्राथा दिग्मि तारापती, खबमेंव समर्पित्स्कन्य सामन्ते पोरजनैथ पुरोध पुर सरे खहीत्वा शवशिविकास्‌ उपलरखतीतट, चिताया नरनायार्छया वक्िसत्कारण कोर्तिमाताबशेधता नित्य यशोधन ओशोनर द्रव राजेन्द्र । अथ उदिते च सबितरि देवो हप साला पिल्ते भदददुदकाप्जलिस। अपस्तातयादईमस्तक पव पिधाय उद्दभनीय दुकूलवसने पादचारणेव चितितलनिष्ितनयन उष्णु निश्भसन्‌ प्रत्याजगास भवनस। एव देवो हरप॑ मम्रमेब पिल्स्या विश्ेन नितान्तविष्ठल, (किद्त्ताविूदोएणि. आाध्गतहूदय समचिन्तवत्‌,--अपि नाम आग्य ईहश पिछसरण सहाप्रनयसमस आकपण्य गतप्रैय्यों वाष्पारिक्रत्ानी वनम्राययेत्‌ * उत राज्यपद परिटयनेत्‌ न झ्माद्विवेत वा राजनच्मोसुपसपंन्तीम्‌ १ अतीव पिड्यव्यल,
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now