चंद्रालोक | Chandralok

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Chandralok by नन्दकिशोर शर्मा - Nandkishor Sharma

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about नन्दकिशोर शर्मा - Nandkishor Sharma

Add Infomation AboutNandkishor Sharma

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
विषय विभावना विशेषोक्ति असन्नति विपमम्‌ समम्‌ विवित्रम्‌ अधिकम्‌ अन्योन्यम्‌ विशेष ब्याघात कारणमाला एकावली मालादीपकम्‌ सार डदारसार यथासंड्यम्‌ पर्याय परिित्ति परिसख्या विकल्प समुद्र: समाधि प्रत्यनीकम्‌ अतीप उल्लास तदूग॒ुण पुवहपम्‌ प्रकारान्तरेण पूर्वरूपम्‌ ६४] विषय पृष्ठम्‌ अतदूगुणम्‌ हा] अजुयुणम्‌ ऊ अवज्ञा ४ प्रश्नोत्तरम्‌ १७८ पिद्वितम्‌ १३६ व्याजोक्ति २ वक्ोकति १८० स्वभावोक्ति १८१ भाविकस्‌ क्र भाविकच्छवि १८२ उदात्तम्‌ हे अत्युक्ति १८३ केषाचिन्मते रसबदादय सप्नालद्वारा १८३-१८८ शुद्धयादौना चतुण्णमिल कारान्तरत्वनिरात १८९६ १९१ मलोपमादीनाभप्यतिशा> योक्तथन्तर्भावकथनम्‌ १९१-१९३ पष्ठमयूखे विभावादीना कारणत्वादि १९८ रसस्वरूपकपनम्‌ 2३००-३० २ अरफार ण्७ द्वास्य श्०्९ करुण २१० रौद्र २३१ चीर २१२ अयानक' का बौभत्स २१३
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now