हिन्दी मराठी शब्दकोश | Hindi Maraathi Shabdakosh

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Book Image : हिन्दी मराठी शब्दकोश - Hindi Maraathi Shabdakosh

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
रद 1इदा- मराठा झाध्दकाडा बिजप्यन का कक कक नली पलागर कि व न िकललगैफतन प्रमाणावर झुपयोग करून राष्ट्रमाघा शिकण्याच्या राष्ट्रसंघटनेच्या कामांत अग्रेसर होऔढ आगि अशाच जितर आवश्यक ग्रंथांची निर्मिति करण्यास प्रोत्साहन देऔील अशी आशा आहें. न्ट झ. द्‌. देव लक खिल महाराष्ट्र हिन्दी- २ कक अध्यक् आखल सहाराष्ट गहन्दा- ता १२४११९३९ ं सारा ६ प्रचार सामात कु पुण मर की 2. दूसच्या आवृत्तीची प्रस्तावना पहित्या आइत्तींत विशेषसा फेरबदल न करतां स्यांत अंदाजी अक हजार नवीन दब्दांची भर घाठून हिंदुस्तानी मराठी कोशाची ही दुसरी आइत्ति राष्ट्रभाघा-प्रेमी बाचकांना सादर करतांना आम्हांस अत्यंत आनंद होत आहे. कागद व छपाओीच्या अडचणीमुें प्रथमावृत्ति संपून दोन वध लोटून गेलीं असतांना व कोशाची बाढती मागणी असून देखील आम्हांस पुन्मुद्रण छांबणीवर टाकावें छागढें याबदुल वाचकांनी क्पमा करावी. ता २९१२।१९४८ खम्पादक
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now