ळावण्या व पवाड | Laavanyaa Va Pavaad

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Laavanyaa Va Pavaad by सगन भाऊ - Sagan Bhau

More Information About Author :

No Information available about सगन भाऊ - Sagan Bhau

Add Infomation AboutSagan Bhau

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(३) पतंग ज्योतीवर झडा घाळी मनि नाहि त्याच्या खरखर म्हन तरी डामाडोल करूं नये आपला प्राणप्रियकरा श चाल ॥ चळ खुटला माझ्या मना मला राहवेना घडोघर्डी घांवत येते तुझ्या दद्ीना माझ्या तिधना घना नको धरू कुन्हां इच्कामध लपट भुलळे चांगुलपणा नाहीं भुलले तुमच्या ध्ना सी वाहते आणा प्रीतिची मजला जाहली तुझी झडपणा मज आवळ कवळ कवटाळुन नको भरड जना प्रियकरा सख्या मम नर्ततीच्या अजना शुणी प्राणाविसखाव्या जिवलग मनरंजना भाझा जीव प्राण लागला झरणी तुमच्या वाॉर्जाळभ पीते पाणी क्षण पक पाहताना होय खुराणी माझे सारीं छत्र मी तुमची राणी आकज्ञांकित आहे मी तुमचे मनीं सख्या रे मी झुरते 'मोरावाणी मज जीवनी माखोळी उल्हाळ घेती प्रीती करून मी चातक तुम्ही मघ लक्षवर विद खोडा वरून नीत करिता यायास मला म्हणता पए्कॉती चला मनी विकल्प विट नाही आजवर चालत आला सला. प्‌कांती गुजगोष्टी करि कवटाळून घरिता मला म्हुन काय कुरवंडी करून मी घेते आलावला ॥ चाल ॥ रंगमहाळली शोजेयरी नानापरी आनंद भोग पिला दृषे अंतरीं सुया चंदन कस्तुरी हो मेळागिरी अच्तर जुळाय रमतो सुवास सागरी केकती माठती कचेरी पाहा हरोददरी र
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now