परशरामी - ळावण्या भाग १, २, ३ | Parasharaamii Laavanyaa Bhag 1 2 3

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Parasharaamii Laavanyaa Bhag 1 2 3 by परशुराम - Parshuram

More Information About Author :

No Information available about परशुराम - Parshuram

Add Infomation AboutParshuram

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(९) झलकरांबाळाची भत्तीन हाहे कॉ ती ! तिचा जीव अभदी जाया झालाय ! १? अखे ह्मणून तिन त्री पाण्याची वाटी हातात घेऊन त्यांच्या पायाजवळ नेऊच पायाचे दोन्ही आंगठे हातानें धरून वाटींत बुढविळे आणि झटकन घरी गेली व त पाणी त्या बाईस पाजिलें. पाँव दहा मिनिटांत ती बाई प्रसूव होऊन मुलगा झाला. इकडे ख्शवंत आपल्या संवगढथांसह स्नान करून आला तों परशराम पाय पुढं करून ढडोळ मिटून बखले भाहेत. पायांचे आगठे भोळे आहेत, असा देखावा पाहून त्यास अनावर हसूं भाले व आश्चर्य वाटले. तोंच ठी बाई मोकळी होऊन मुलगा झाल्याची खबर कळली. इकडे परकषरामाच ध्यान विजन झाल. ती सवे दृक्ीकत एकून यश1त मनांत खजेल झाला आणि त्यान पुनः ' ठुझ्या पाच्या पण्यान अडलळी मोकळी होईल ' अ कधींही ह्मयटले नाहीं. ही हकीकत ज्या ज्यांचे जन्मखमर्या घडली तो माणूख १९१८ खा्ळांपर्धित हयःत होता. व वरील हकीकत त्यांन त्याचे आईचे तोंडून ऐकली ह्दोती. ती ह्यान आधह्षांस किक वेळां अशाच गोष्टी निघाल्या म्हणजे सांधावी. असो; अशा कित्येक गोष्टी आम्द् चौकशीपूवक लावण्याचे शोध करतना ऐशल्या आहेत त्या स्थ येथ देतां येत नाहीत. आधुनिक काळात आण त्यांतूनही इंग्रनी त्रिद्ने अभक्त बनविलेल्या तरुणांचा अशा गोष्टीतर मुळींच विश्वास बसण[र नादी. असो; एशंदरींत परशराम द्दे एक अववारी पुरुष होऊन गेले यांत शंका नाई. तेव्हां त्यांच्या गुणाचे जवढे वणेन कराव तेवढं थोडेच भाह. आनंदर्फदी, खगनभाऊ, होनाजी बाळ, इत्यादिका म्माणें किंबहुना यांच्याही पेक्षां ज्यास्त असा राजाश्रय परशराम)ना मिळवित आला असता परंतु त्यांना द्रव्याची अशा नव्हती. राजाश्रयांच्या आयत्या घनावर मजा करण्याची त्यांची इच्छा नव््ती आणि पेक्षांच्या छला!लचीमुळें कोणाचाद्दी बंदा होऊन त्यापुढे झाँगूल चालन करण्याचा त्यांना फार तिटकारा अथे, एकद असं झालं की, श्रीमंत पेशवे्वरकारची स्वारी कोपरगा[रवी गोदातटाकडीं आलो. त्यावेळेस स्थारी बरोबर नित्याप्रमाण होनाजी बाळ व सगनभाऊ हे तमासगीर होतेच. ह्यावेळी निंबकजी ढॅगळ्यांनीं जासूद परश्चरामारृढे बावीस पाठविला. व त्याच्या
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now