मराठी काव्य समीक्षा | Maraathii Kaavyasamiiqsa

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Maraathii Kaavyasamiiqsa by विठ्ठळ अनंत - Viththal Anant

More Information About Author :

No Information available about विठ्ठळ अनंत - Viththal Anant

Add Infomation AboutViththal Anant

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अनुक्रमाणिका प्रकरण १ लँ - काव्यविचार प्रास्ताविक -- काब्याची संस्कृतसाहिस़्शात्राच्या दृष्टीनें व्याख्या- आंग्लकाव्यकल्पना - मराठी ग्रयकारांच्या काब्यकल्पना -- निष्कर्ष - काव्योत्पत्ति-त्रतिभा-बहुश्चतता - अभ्याससातल्य - काव्याचें प्रयोजन -- काव्याचें षड्विध प्रयोजन -- भाषाह्वीदर्य - काब्यविषिय - काब्यध्येय - काव्यानद - काव्य व तत्त्वज्ञान -उपसंहार-परिशिष्ट-काव्याच्या व्याख्या. प्रकरण २ रं - मराठी काव्यांतील आध्यात्मिक युग प्रास्ताबिक -- मराठी माषरेची उस्पत्ति - महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास - धार्मिक इतिहास - मुकुंदराज -- महानुभावपथ - महासुपथाचे काव्य - श्रीज्ञानेश्वर - श्रीज्ञानेश्वरी - ज्ञानेश्वरांचे इतर ग्रंथ -- ज्ञानश्वर भावेडाची कामगिरी - नामदेव -नामदेव कालीन सत - चोंदावे शतक- ता्तिहसरस्वती 3३ जनादेनस्वामी - एकनाथ - एकनाथपं चक - एकनाथ समकार्लांन कवि - मुक्तेश्वर - सोळाव्या शतकांतील कांहीं कवि -- तुकाराम - रामदास - ढासपंचायतन - न्या. रानंड याचें मत -7!जवाडे यांचे मत - निष्कर्ष -- उपसंहार. प्रकरण २३ र॑ - मराठी काव्यांतील अभिजात युग प्रास्ताविक - वामनपंडित - साभराज '- नगिश -- क्ठ्ठिल - देवदास, शिवराम - या काळाचे कोंही कवि - आनेंदतलय - रघुनायपंडित, निरंजनमावव ब कचेश्वर - कृष्णदयांणब - श्रीधर -
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now