चतुरगडच्या विनोदी स्त्रिया | Chaturgadachi Vinodi Stirya

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Chaturgadachi Vinodi Stirya by पांडुरंग गंगाधर - Pandurang Gangadhar

More Information About Author :

No Information available about पांडुरंग गंगाधर - Pandurang Gangadhar

Add Infomation AboutPandurang Gangadhar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अवकाशांत साफ भामटेगिरी करणें, यांतच खरा चौर्याथ आहे आहे; मग कसें काय £ झा डवा! कोणालातरी खड्यांत आणलें पाहिजे लवकर - श्हस्यीशी संघान जुळवणार आहे आतां. तिच्या नखऱ्यांवरून, तिच्या व तैना-. - करून, आणखी एकंदर बोलण्याचालण्यावरून माझ्या असें होऱ्यांत आलें आहे कीं, .._ | .. ती अस्मादिकांवर फिदा झाली आहे स न , न . बंथू--अरे इच्या ! मनोगट, मानयुट, मनगट, ही शुद्ध वटवट - .- मी समजतो मचागताचा कवडसा यांच्या सेंदूवर पडलाहि असेल | क - र च तरी लभ्यांदा कसा होणार, हें मी साफ अजून समजलं चाही २० उ उ चतुरगडच्या विनोदी ख्रिया. नीलकंट--बोलतां बोलतां. डोळ्याचें पाते. लवते न लवते इतक्या : | पका क नथू--भामटेगिरी१ कसला शब्द वापरलास १ अरे गुणग्राही लोक जे आहेत्ते ण र स्याला हातचलाखी असें ह्यणतात! प र उ 1 सुकुंदराव--बरें, कायरे बेव्यांनों, माझ्या थैलीला तर अगदीं शोष पडला: चथू--मग तिला थोडें शिक्के मारलेले सुवण द्या न्‌ काय ! उ 1 सु्कुदराव--द्या कुठले १ अक्कल लढवून कांहींतरी शक्कल काढली पाहिजे ह जिभ, नथू--त्याशिवाय गत्यंतर नाहीं. नाहींतर आमचें पोटतरी कलें चालणार? *.. समुकुंदराव--तो रामभाऊ वतुर्मच्या माहितीचा आहे का १ उ र नथू--तोः प्राणी मला ठाऊक आहे. एक लक्षाची असामी आहे... मी सुकुदराव--हेउद्धा ठुला ठाऊक आहेना१मग मला एक युक्ति सुचली आहे. शा र खांगूं माझ्या डोक्यांत काय आहे तें! “प नथू---बरटाटे. कीं नाहीं १ तॅसुद्धां मला ठाऊक आहे सप सुकुंदराव--हे पहा, ही थट्टेची वेळ नव्हें. हा पट्ट्या त्या रामभाऊच्या. | ऱ्क नथू---खूप आहे बुवा ! न की मुकुदराव--तिच्या शंगारचेष्टांचा सी थोडक्यांत रावसाहेब भा हिंब सुर्कुदराव, सी सर्वस्वी तुमची आहें.' आह्मी न्स ' बालकटठ--पण ती तुमचें सांनग्रुट साफ तोडील हो वे मुकदराव--सग साझ्या या गलेलट्ट मनग्रटांत जोर नाहीं वाटते तरी पण न जाणों [ह आहत सनकवडं,. तेव्हां त्या बाईच्या न उ त नीलकंठ--पण ती यांच्यावर फिदा असल्यानें आपल्याला एक कवडीचा'
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now