वामनी ग्रन्थ १ | Wamani Granth 1

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Wamani Granth 1 by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
क... ० ?. यथाधवी पिका, ० अंध ह्मणनि राहिला घरीं । स्थास वर्तमान पूत करी । संजय दिप्ये यान साचा ॥ ४४ ॥ संजयाकारगे पेसे । स्यास साम्य विघले त्यास ॥ कीं दा सैन्यांत जे. जैसें । बल ते कळावे तखाख ॥ ४८ ॥ घतरा मंजया । प्रश्न करी हे जनमेजया । वैदांपायन खंदे तेथनि या । आर भसवद्ीतचा ॥ ४६ ॥ त्यासदिष्ख येदोपायन । जनमेजेख परीक्िसींच्या संदल 1 तो त्यास ह्मणे संजयाप्रति प्रश्न । करितो राला घतरा्ट्र ॥ ४७ ॥। ॥ भीक ॥। घूतरा्र अाच ।॥ भसलेते कुठकेअ समविता खसूर्सच: । मावक्हाः प डिषाझत्र (अगव्ह वले शलय ॥ १ । ॥ टीका ॥ घतराष्ट्र अँथिकापल् । कणे सया करुकेत्र । घर्मपिकामे परम क्षेत्र । उभय पक्ष तवर भिळाले ॥ ८८ ।॥। युद्धाची अपेक्षा मर्नी । ऐसे दोम्ही पक्ष मिळोनी । करुझेत्रममी पावुमी 1 तेथे काय करिल जाले ॥८२ त्यांत माझेच एक दात | दय धिनारिक सकस बिंदित 1 पांच पाडचेॉडि सुत । होतीच कीं ॥। 2८० ॥ शती मारी पांडच्या व्बिया । सरी आाणिकांवासानि गर्भ तया । तरी अगा संजया । पांडा ह्यणोलि सालिता ॥ ८५ | स्यात धर्मराज घर्मछुत । तो धर्मी अत्यंत रत । आणि कुरुझेत्र भसाथॅ दत । परी झगडच पाहे तो तेथे ॥८७॥ आपण पांडे केत्रल 1 हॅ व भावल्या न बापाचे बीज | 'र्मक्षेत्री घर्मगुश । खुचार्वे हे घर्सशया ॥८३॥| भर्मतकव त असोनि । युडाचीस हच्छा घूति । माझे आणि पाडुन वि मिळोनि । करिते जाले काय सांग ॥ ८४ ॥ या मारे करपात्र | स्यास दये पर्मझेच । '* मामका एव '' ह्यणिते माझेच पुत्र | ''पा रया द्यगस पाडु चेही ॥७५॥ भावार्स विद्या ऐसा जाला. । हॉ या थकायमध्ये निपाला । पास्खाळ पदरचा नाहीं पातला | पे योनि पाहणे ॥ ५६ ॥ तिकडे कर्ण विकडे जय । श्री सीति धर्म अग््यिय । उच्र देईल एल संजय । यी अंत गीतेच्या ॥ ५७ ॥ प्रस्तुव देईस्ती पक्ष मिळाले । प्रभ की त काय कॉरेे साहे । त्यॉचचि उत्तर बोले ॥ समय ॥ ७८ ।॥। 0 बक ॥ संश उवाच ॥ दुषेहा लु पांडवातीली घ्येढे वदीवनतसता अभाचायमुषसगव्य राला बचववकेदीत्‌ टीका ।॥ त्यहर यतेने रचले । त पांडवांचे सेस्य देवि त
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now