आर्य चाणक्य | Aryachanaykya

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Aryachanaykya by वामन शास्त्री - Vaman Shastri

More Information About Author :

No Information available about वामन शास्त्री - Vaman Shastri

Add Infomation AboutVaman Shastri

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
पट, 95. 0. 8/02, 18 0130029 9) 0 लक 861860 07 त6. 7 छि, का क्लीप ए्हतप्रल0ट (0० चिला 10प९8६ 00981010९0 स्वप९४ 8) आह आझळवठचे पडता०08 हावे लठपरठकलाा पे8६६ ०1 0९ (पा. 7 21686, जव00०8, एिह्षझेप08, 100 0पलि१08, 1िहफपब08, दाते 060९ गवि) छळत 8 टझंतल्तादु हत ॥]]१ल्ल(व किल फ्ता खक 07 हा, घलंलाटल, बपत ० एलाटुनठिपड काते एठवपटा108तान - ह 008, 8 प्ििठण]8तुहु6 07 चाला 88 ०६00सत पड, 1 हणा10६ १81४६७ . सहेलाल्ट ७ फह किल उक्यणल[क, 8६ हवाला पिपल, हयर ५ वप. लंच; 8ळाड(स्वे 8 16६8६ 8,000 जला फहशित .. प एसु०ाते प पक्ष 1 100 कि अद, कि. १८ अयोश्ात था विषयाच्या संबंधाने आणखीं पुष्कळ ग्रंथकारांचीं अशा प्रकारचीं मते आहेत. त्या सवांचा विचार केला असतां सुमारे «००० वर्षापूर्वी आर्य लोक विद्याचारसंपत्न होते ही गोष्ट अगदीं निर्विवाद आहे. . तेव्हां यावरून पाहतां ज्यांचे _ आस्ित्व समारे २५०० वर्षांपूर्वी नव्हते त्या श्रीक लोकां- पूर्वी आर्थलोक विद्याचारसंपन्न होते हे उघड सिद झाले. आतां ग्रीकलोकांनीं आर्यलोकांपासून वाड्मय घेतले' . - क्रिंवा नाहीं याचा विवार केला पाहिजे. ज्यांला आर्य च्या वछमयाशी विशेष परिचय घंडला आहे व ज्यांली [ची विशेष माहिती आहे असे अनेक पा श्वात्य पंडित ही गोष्ट प्रांजबलपणे कबूल करतात की प्रकलोकांनी ' आरयेलोकांपासून विद्या आणि कला घेतल्या. आहेत, बाकीचे सर्व एकीकडे असोत, महाविद्वान्‌ व शोधक्न असा जो पोकाकू साहेब त्याच्याशीं आह्मी आपल्या वाचकांचा येथे परिचय करून देतो, या विद्वान्‌ गृहस्थाने “इन्डिया इन! ग्रीस” हा मोठा ग्रंथ याच “वभमन णमकसननभकतमननमनपनमनमाभगगगनमणणधागऑथकनक-सपगिओओअकाीतणन ऑसम कपि ब्लॅ विषयावर रचला आहे. ब्यांला इग्रेजी येत असेल त्यांणीं हा.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now