इतिहास | Itihaas

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Itihaas by बाळाजी केशव भोंसळे - Balaji Keshav Bhonsale

More Information About Author :

No Information available about बाळाजी केशव भोंसळे - Balaji Keshav Bhonsale

Add Infomation AboutBalaji Keshav Bhonsale

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
द्‌ शिवाय सरदार कोटे, सरन्यायाधीश कीट आणि मुल्सफ कोरे अशी दिवाणी कोटे आहेत. खार्ती.-मुलकी, सरव्हे, लष्करी, पोलिस, ईजि निअर, मेडिकल, वेटरनही, अबकारी, कस्टम, फॉ रस्ट, स्टॅम्प, शाळा, लोकलबोर्ड, देवी, वाटरवरक इत्यादि मुख्य खाती आहेत. लोकरिवाज.-हिंद व मसछमान जे ते आपआ[- पल्या धमीप्रमाणें चालतात. प्रत्येकास आपल्या घमी- प्रमाणें वागण्याचें पूर्ण स्वातंत्र्य आहे व धम बाबतीत सरकार हात घालीत नाहीं व्यापारांच्या वस्तू.-यथं भात उत्तम होते व नागली, वरी, हारीक, तूर, चणा, आवरे, तीळ, मग, बटाटे, राताळीं, कांदा वगेरे मध्यम होतात श्रीवधैः सपारी जगप्रसिद्ध आहे. नारळ, . केळी, जळाऊ छांकडं, इमारती छांकड, ताग वगेरे निनसाही येथें ्लगल्या पिकतात. जमीन बाबी.-ईनामी, कवली, धारेबंदी, खेती, ( कुळ) व खोती (हक) खालसा. येणेप्रमाणे जापि नींच्या बाबी आहत पोष्ट,-स्रपोष्ट ऑप मुखुद येथे असून ब्यांचं पोट: ओफिते श्रीवर्धन, हसले, कोरडी) झचतन;
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now