श्रीमन्महाभारत ६ | Shriimanmahaabhaarat ६

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shriimanmahaabhaarat ६  by महादेव हरि मोडक - Mahadev Hari Modak

More Information About Author :

No Information available about महादेव हरि मोडक - Mahadev Hari Modak

Add Infomation AboutMahadev Hari Modak

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अतुक्रमणिका. शांतिपर्व अध्याय. पृष्ट. |अध्याय पृष्ठ. , राजधमंपव. २७ बा-युधि्रिराचा भीष्मांविषर्यी शोक, ४६ व्यासांचा उपदेश पहिला-मगलाचरण. ध्मनारदसंवाद. २८ वा-अदमजनकसंवा[दवर्णन, ४८ दसरा-कणशापवत्त ४ 1२९ वा-प्रोडशराजोपाख्यान १ तिसर[-कणास ब्रह्मास्त्रप्रात ७ 'रे० बा-नारद आणि पवत याच उपाख्यान, ५८ चेथा-दुय।धनक््त कन्य[पह[२, ऊ रे? वा-स्वणश्ाबीच्या उत्पत्तीचा वत्तांत, ' ६० ५ वा[-कर्णाचा पराक्रम, ८ ३२ वा-व्यासांचा घमराजास उपदेश ६२ ६ वा-धर्मराजाचा ल्ियांना शाप, ८ ३ ३ वा-अश्चमेधकरणोपदेश ६४ ७ बा-युधिष्ठिरचा शाक, ९ |३४ वा-यापावचार, ६६ ८ वा-अजुंनाचें भाषण. र १२ ३५ वा-ग्रायश्वित्तकथन ६८ ९ वा-युधिष्ठियचे मापण, १४ | रे ८ वा-मनुप्राक्त भध्ष्याभश्च्यादेशवचार ७० १० वा-भीमाचे भाषण, ५६ | २७ वा-युधिष्ठिराचा नगरप्रवेश, ७ ११ बा-पुनरपि अजुनाचे भाषण. क्षि १८ ३८ बा-युविद्रिराच! राजमंदिरांत प्रवेश, ७५ आणि पक्षी यांचा सवाद. चाव[कवध, १२ वा-नकुलाचे भाषण, २७० | रै वा-चावा[कवृत्तांत ७७ १३ बा-सह्देवाच भाषण, २२ [४१२ बा-्याघाषठराला राज्याभषक ७८ १४ वा-द्रौपदीर्चें भाषण, २२ ४ ४१ वा-युधिष्ठिरकृत मंन्तियोजना रे १५ वा-अजुनाचे भाषण, ४२ वा-श्राद्वक्रिया ८० १६ वा-भीमाचे भाषण, २८ | ब-्याबादरकृत कृष्णस्तव, ८० १७ बा-युधिष्ठिराचं भाषण, २९ | अ-मृहविभाग, ८१ ४५ वा-युधिष्ठिराचे श्रीकृध्णाकड गमन, ८२ ४६ वा-श्रीकृष्णकृत भीष्मवर्णन, ( भीष्मां. ८३ कड जाण्याचा उपक्रम, ) १८ वा-अर्जुनाचें भाषण, (जनकास त्याच्या 2१ पत्नीचे भाषण, ) १९ वा-युधिष्ठिरकृत वनवासिप्रशंसा, २० वा-युधिष्ठिराला देवस्थानाचा उपदेश, ३५ न लव टा व त झं वा-परशुरामचरिताचा उपक्रम, ९६ ४९ वा-परशरामचरित्र, भै २२९ वा[-अजुनाचे भाषण २७ ७० वा-श्रीकृष्णकृत भीष्मप्रशंसा, धमाचा ९६ ९३ वा-न्यासकृत गुहस्थाश्रमप्रशतसा, शख- ३८ शोक दूर करण्याविषयी भीष्माला लिखितवत्तांतवणन कृष्णाचे सांगणे, १४ वा-व्यासकृत राजघमापदेश, हयग्रीव ४० 1५५ बा-भीष्मकृष्णसंवाद, ९८ याची कथा, ५ वा-व्यासकृत कालवर्णन, सेनजित ४२ राजाचे उद्गार, :६ वा-युधिक्विराचं भाषण. ्ॅ ५२ बा-भ्रीष्माचें भाषण, श्रीकृष्णाचे ९९ भीष्म[स वरप्रदान. युधिष्िरादिकांचे प्रत्यागमन, ५२ वा-मीष्माभिगमन, 3 १००
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now