तिमथ्यस आणि फिळेमोन | Timotheus Ani Philemon

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Timotheus Ani Philemon by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
२३ प्रकरण ५, गुलामांचा बाजार- - अशा स्थितींत सुमार दोन वर्ष निघून गेलीं. मध्येतरीं सेलीमाची ब त्या मुलांची एकमेकांवर इतकी मरीति बसली कीं, त्यांस विकावें असें त्याला . ।- कधीं वाटलें नाहीं. पण सेलीमाम्रमाणें त्याची बायको या मुलांवर म्रीति विकत घेऊन आजपर्यंत त्यांस बाळगलें खरें. पण आतां विकावें हें बरें आहे, बरींच मोठीं झालीं आंहेत. कोणतंही काम करून त्यांस आपले पोट भरतां _ : थेईल म्हणन त्यांनी आपले घर सोडावं हें उत्तम.' ल, आ मि व आ व न कट वल दा अ टि शा क क 1 1 प प १ प, /. त्या खोलीच्या एका कोपऱ्यात दागे चाळीत बसले होते. त्यांच्याकडे पाहून ' अंतर दिसतें करीत नव्हती. एका दिवशीं ती नवऱ्याला म्हणाली; * अहो, आपण हीं मुलें कारण त्यांच्या खाण्यापिण्याचा व वाचा खर्च फारच होवो. तीं आतां. त्या बाईने पैशाकडे नबर देऊन त्यांस विकण्याची इच्छा दर्षविली असें. नाही; तर डी. कोणी. माणसें तिला भेटायाला येत तीं त्या मुलांचे सॉँ- 7 द्यावें वः त्यांच्या ग्रेमळ स्वभावाचे वर्णन करीत व तिचे पोटच्या मुलांचें .. व देखील काढीत नसत. यामुळें तिचे मनांत ईषी उत्पन्न होऊन ती. आपल्या मुलांस उत्तम उत्तम .पोषाख करी व ह्या दोन मुलांस मिळतील. - तितकी वाईट बाडी भरडीं वें देई. पणं हें तिचें सर्व करणें वायां जाई. कारण, त्या. मुलांच्या अंगावर वाईट वस्त असत तरीठद्वां लोक त्यांस चहात. £» एकदा कोणीएक बाह तिच्या घरीं कांही कापडे खरेदी करण्यास आली. त्या वेळेस फिलेमोन व॒ तिमथ्यस ऱ्या खोलींत सेलीमाची बायको होती. '. ही परकी बाई थक झाली, व मोठ्यानें म्हणाली * अहाहा ! किती सुंदर [७ हींमुलें.आहेत. * अस बोळून ती घरधनिणीस म्हणाली. “काय हो बाईहे. 1 तुमचें भाग्य ! अशीं सुंदर. मुलें कोणाच्या नशिबी आहेत !' असेंती 1 * बोलत आहे. इतक्यांत, तिची मुलें आंत आलीं. त्यांस पाहून ती परकी बाई' बोलली, *. कोणाची ही दंबडीं पोरें! मला वाटतें वीं. तुमच्या . शजाऱ्याचीं असतील. त्याचीं वस्त्र जीं चांगलीं. आहेत तशी त्यांची चालन लणक दिसत नाहीं. त्या दोन मुलांत वया. मुलांत जर्मीनअस्मानांचें असें पुष्कळ वेळ झाल्यामळें त्या घरथनिणीने त्यांस पाहिलें ह्मणजे तिच्या क
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now