शास्त्रीय मराठी व्याकरण | Shaastriiya Maraathii Vyaakaran

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shaastriiya Maraathii Vyaakaran by मोरो केशव दामळे - Moro Keshav Damale

More Information About Author :

No Information available about मोरो केशव दामळे - Moro Keshav Damale

Add Infomation AboutMoro Keshav Damale

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
डक १ न. ये २ ४ 9 ऊहापोहसूचि चान - विषय. भाषेचे लक्षण व्याकरण व भाषा यांचा संबंध स्वरसंख्या, बिदु व विसर्ग यांचे स्वरूप, व्यंजनसंर्या ७१ (अ), अन्त्य अ चा उच्चार ३ लि ७१ (आ), शब्दामधील अ ... ब काता अ, लांबट अ, स्वराघात ( ७८०८1! ), खेराच्या ७६, ७८ ( १०८ १०१ १०८ ११, ११६ १४३, १४ १४२ १०३ १७-, १८१ भे ९७ १९८ २१४ २२५ २२५५, २३१, २३८, २४५, २४९, [न्यिमांचें परीक्षण ज्य ४ ३ इ), च, ज,झ, ह्यांचा उच्चार, ड चे दोन उचार शब्दजातीची सख्या ... नी नामाची व्याख्या नामजातींताल साधर्म्य वेधर्म्य नामांचे भेद ह न सरवनामव्यार्या .. सवनामाची संख्या, त्याचे भेद र विशेषणाची व्याख्या, त्याची नामाशी तुलना ... सवनामांचा विदशेषणाप्रमाणें उपयोग... र संख्याविशेषणांचे भेद कर्ता शब्दाची व्याख्या, तिचें महत्त्व, रुच, आव वाट, इन धातूचे कत कळमळत, सांजावले, इ० , घातूचें वर्गीकरण, करवते वगरे शक्‍य क्रियापदे... क्रियाविशेषणाचें अव्ययत्व 1 दिवसाचा, जलदीने, सकाळीं, इत्यादे विभक्त्यन्त शब्दांचे क्रियाविेषणत्व ... $ क्य पर्यंत, पासून, ह्यांचा उपयोग 8 अ शुद्धशब्दयांगी अव्ययांची जाति ... उभयान्वथी अव्ययाचें लक्षण र उभयान्वयी अब्ययांचें वर्गाकरण ... नामांतील सूळ शब्द ... --- बे लिंगांचीं लक्षणें ह र, 5 दिस, ए४---४४. १... २ रभ. ट १ %८-८--“« आ हे ढ१----४९२ ४२----४ ३ ढ६--ागाप्ठ स ६ ---- ६ ७ ८१---<३ ८ धनापा< द. $:८““ “1 भते द ९ ७-२ ८ १२१--१३० १३०---१६२% १३४--१४१ १ र ६ क प १ र र १६३---१६९ १७१---१'७३ १८१---१९६ १९६---१९८ २११--२१७ ३१८०-३१ २३७---३४१ २४६---२४७ रण७-रे६रे २६ ६---२३६८< २६९६---२'७०
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now