शास्त्रीय मराठी व्याकरण | Shastriya Marathi Vyakaran

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Shastriya Marathi Vyakaran by मोरो केशव दामळे - Moro Keshav Damale

More Information About Author :

No Information available about मोरो केशव दामळे - Moro Keshav Damale

Add Infomation AboutMoro Keshav Damale

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
याय. पत, वि 4 भ्‌ ४ ट्‌ ४ ४ 2 0 जी. ५ टु आ 2 ट्‌ 2४ 2 5 नी असेक्रमाणिका. पणि पी डे वट... विषय. भाषा व व्याकरण स भाग १ ला.--वणावेचार, ला, वर्णसाला ... ... शि मि रा, वणाचे वर्गीकरण... ... .... ... रा, अक्षर. ... .० .... ब. था, उचार. ... ... क. अ वा, संघ. ... .. 9... भाग २ रा.---शब्दविचार. विषयप्रवेश. ... ... ... ८ प्रकरण १ ले.-वर्गी[करण. ला, शब्दांच्या जाती... ... ... रा,--नास. ... ... 9... रा, सर्वनाम ... ... .. ... था, विशेषण. ... ... ... ... 9. वा, धछाठु किंवा क्रिया... ... ... .., वा, क्रियाविद्देषण .... ... 8 वा, शब्दयोगी अव्यये कहे.” अंक अ वा, उभयान्वयी अव्यय. .. $$ , ४9 वा, केवछत्रयागी किंवा उद्गारवाची अव्यये प्रकश्ण २ २--विकरण. ला, [लिंग ले; कक. आक.” रा, वचन ... ... . बि रा, पुरवणी, अन्त्योपान्त्याक्षरावेकार... ... रा; (विभा मन क ७० स था, सर्वनामे ... ... ... ..७ ... वा, विद्वेषणे ... ... ... ... ... वा, क्रियापदे क्क & क ०.७ कह च ह वा, कांहीं अव्यये ७ ९७ 8 ० ७० सः आ अन ७ ७ ७ छक्के २६६ २८र ३२१ ३३२ ३८९ ३९९ ड१० ४६-ै
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now