जमाखर्चाची पद्धति | Jamaakharchaachii Paddhati

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Jamaakharchaachii Paddhati by नारायण बल्लाल - Narayan Ballal

More Information About Author :

No Information available about नारायण बल्लाल - Narayan Ballal

Add Infomation AboutNarayan Ballal

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(१६) तकीच राहिली आहे. हशिछक वाढली असेल तर जमाखच करितेवेळेस त॑ रकम जमेकडे खर्चापेक्षा एक वेळ अधिक दाखल करावी, व अखेर ज्या खा त्याकडील येणे त्या रकमेनें कमी झारे असेल अगर ज्या खात्याकडील देणें आ पणास झालें असेल त्या खात्याकडे ती रकम जमा करावी, शिलछक कमी झाल असेल तर रकम खर्चाकडे एक वेळ आधिक पडे असें करावे, व ज्या इसमा. कडे आपलें येणे अखेर राहील किंवा ज्याचें देणें आपणास कमी होईल त्याचे नांवें ती रकम अखेर घालावी. व शिलरकेत तफावत झाली नसल्यास जमेकटे व नविंकडे सारगे बेळ रकम पडून ज्याकडून येणें अगर ज्याला देणें राहत अः सेल त्याचे नांवें खच अखेर अगर जमा अखेर दाग्वल करावी. ७०९ गप्र०--एकान कांहीं रुपयांची रवानगी केली, पुर्दे रुपये नेणारास 'चो- रांनी ठार मारून ते रुपये नेले तर ही ग्रातमी रुपये रवाना करणारास समज- ल्यावर जमाग्वर्च कसा करावा ? उ6--जितके रुपये रवाना केळे असतील तितके रवानगीखातीं जमा करून नफातोटाखार्ती खच लिहावे, ८० प्र०--एकादे मनुध्याकडे कजी ऊ येणे असलेले रुपयांपैकी कांही रुपये दिले, आणि राहिलेल्या रुपयांचा दस्तऐश्रज करून दिला तर त्याचा जमाखचे कसा करावा ? च0--जितके रुपये येणें असतील तितके त्याचे जमा करून दस्तऐय- जाची रकम त्याचे नांवें लिहावी. ८१ प्र०--खतावरणीत रकम असून कीत नाही अशी रकम कोणती ? उ०--अखेर व अवल आढाव्याची, ८२ प्र०--आदढावा झणजे काय व त्याचे प्रकार किती आहेत? अ0०--वर्षांचे आरंभ अगर दोवटास आपले येणे किती ब आपण देणें किती हे समजण्यासाठी जो कीर्दीवर जमाखचे कारेतात त्यास आढावा असें झणताठ, त्याचे प्रकार दोन आहेत-अखेर आढावा व अग्रल आदाब. ८३ प्र०--भअसखेर आढावा काढण्यापूर्वी काय करावें लागते? व तो कसा काढतात. उ०---अखेर आढावा काढण्यापूर्वी कीर्द व सततावणी ग्ररोग्र आहेत किंवा नाहीं ते पहाण्याकरतां कीर्दीतील बारा महिन्यांचे जमेची ब स्वर्चाची गे- रीज घेऊन अमेचे त्रेरेतून स्वचांची बेरीज वमा करून बाकी राहील ती साल- अखेरचे शिलकेस मिळाली झणजे कीर्द बरोबर आहे; त्याचप्रमाणे स्वत[यणीव-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now