निर्णय सिन्धु | Nirnaya Sindhu

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Nirnaya Sindhu by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अनुक्रमणिका । (टाानाा्यवधवाळाशाााा्ााावमधलवा कामा आ विषय. पर क्षशक्ताविषयी मासिकांचा काल ००० ६०१ एंखकाली कर्तव्य असतां पारादिविचार ... ... ६०२ वृद्धीवांचून अपरकर्ष असतां पुनः/करण ... ... सपिंडीकरितां अपडुपै केला तरी पुनः इद्धीकरितां ६०३ भपकवे , भे ,. ६०३ वृद्धीवांचून अपकषोविषयी दोष ब म ६०३ अंतरित मासिकादिरु पुढच्यावरोबर करणें... .., ६०४ सपिंडीचा बिचार ,.. «.. ७ «० ००० ६०४ साम्रिकाला सपिंडीचा काल... भभ ० ६०४ निरम्निकाला सपिंडीचा काल हम म ० ६०५ दोघांनाही सपिंडीचे गाण काल । ६०६ वृद्धिशब्दानें कोणते संस्कार ध्यावे याचा विचार... ६०६ सपिंडीस द्वादशाहाचें प्रादार््य भभ ६०७ सपिंडीचे इतर काल... ब म. ० ६०८ पुत्र भसतां दुसऱ्यास कभ्षनधिकार ,.. ,.. «८. ६०८ पुत्रांमध्यें ज्येष्ठालाच अधिकार ६४८ आभावर्‍यक वृद्धि असतां कनिष्ठादिकांनाही अधिकार ६०९ बृद्धीवांचून कनिष्ठानं केलें असतां पुनः ज्येष्ठांला कर प्याविषयीं मत... ... 6० ० ० ६०९६ उलट क्रमानें मरण असतां पिंडांचा विचार «.. ६०९६ असपिंदीकृत|बरोबरही पित्याचें सपिंडन ... ... ६१० पितामहादिकांच्या सरपिंडनादिकांचा निर्णय... ... ६११ न्षियांच्या पिंडीचा निर्णय ... ... ..८ ० ६११ भ्रन्वारोहण असतां सर्पिंडनाचा निर्णय ,.. ... ६१२ | भायुरादिविवाद्द असतां ब्वियांच्या सर्पिंडनाचा विचार ६१३ निपुत्रिक, ब्रह्मचारी इत्यादिकांच्या सरपिंडनाचा बिचार ६१३ सपिंडनाचा विधि ... ६१४ पिता मृत असतां प्रथम वर्षी निषिद्ध ,.. ... ६१५ पत्नी इत्यादिकांच्या श्राद्धाविषयीं निषेधाचा भपवाद ६१६ वृद्धीसाठी सपिंडनापकर्प भसतां प्रथम वर्षीही दशोदि श्राद्ध करावें ६१६ याविषयींचा खरा प्रकार .,, ०.» ६१६ आभातां विधानें सांगतो. ,., 6० ७० * ० ६१७ पंचेकांत म्रताचें विधान .., ... ६१८ ब्रह्मचारी मृत असतां बिधान ... ,» ,.. ६१६ कुष्िमृताविषयीं सांगतो ह भभ म ६२० रजखडेच्या मरणाविषयी श्यांगतो ... ... ५... ६२१ यांविषयी प्रायक्षित्त,.. ... .., «० ०० ६२१ गरिणीच्या मरणाविषयीं सांगतो ८०... ०५ ६२२ विषय. ब्रियांच्या खहगमनाया दिथि .«.. ब्राह्मणीला एथकूचितीचा निदेष ... क्षत्रियादिकांना शयरुचिति.,, ... सहगमनाविषयी इतर निर्णय ... गर्मिण्यादिकांस सहगमनाथा निषेध रजखळेच्या सहगमनाया प्रकार... अभ्िप्रवेशाबिषयी शक्ति नसतां विधवेचे धर्म... «.. ,.. «०५० संन्यास सांगतो. ०.० ... ००० संन्यास चार प्रकारचा .,.., ... संन्यासांचा विधि ०... «५५ क्षाठ श्रादें ब त्यांच्या देवता. ... भनप्निकाला भम्नीचें उत्पादन वगैरे संम्यास घेण्याचा ३: * भन बिरजाहीम «७ «०. हल भरप्नियमारोप उपदेशादिबिधि यतिथम॑ 6... 6०. २०० संन्याशाची भिक्षा «.. सन्याशांचा वास संन्याशास अवशय रतेव्य व निपिद संम्याशाचा संस्कार ,.. ण व तै है दह. ६३३ ६२४ ६९३४ ६३५ ६३५ ६३५ ६२६ ६३६ ६३७ ६३८ ६२९ ६३९ ६३९ ६३० ६३१ “० रे ६३३ ०० ददैरे ००० दपैदवैदे ० दद ६३५ प्रंथकाराचें नमन व प्रपितामहादिडांचें स्मरण भाणि ग्रंथाचा काळ वगेरे परिशिष्टविषय ' कृचछादिकांची लक्षणे प्राजापत्यकृच्छारचें लक्षण ... भविएटच्छ्लक्षण कृच्छातिकच्छू फि तप्हच्छ ००० ००. ०० (21२ न महासांतपन ... ग पराक... ... «०० ० ००० यावरत्रत ».. «०० 6७. 6०० पयोब्रत चांद्रायण ००० 6७० 6०० पिपीठिकामध्य चांद्रायण ... यवमध्य चांद्रायण ... यतिचांद्रायणादिक ,.., «०. कृच्छूचांद्रायणांची इतिडतैब्यता इति अठकमणिका समापता. ' ६३६ ६३७ ००० दैवे ००० दद ०० ६३६ ००० दक ००० देडॅक ६४३ ६४३ ६४९ ०० डेरे ००० देहे ६४ ६ ००० ईज ल्य दडपे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now