भारतीय साम्राज्य १० | Bharatiya Samrajya 10

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bharatiya Samrajya 10 by नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

More Information About Author :

No Information available about नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

Add Infomation AboutNarayan Bhavaanrav Pavagi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
८ भारतीय साम्राज्य. [ भाग आमचं भरतखंड ही एक भअपूर्व पराणभूमि आहे. भरतभमि म्हणजे शा- कारण, तीत सव कांहीं. परिपूर्ण खकलांचे भांडार. असल्यामुळे, शास्त्राची सव अगं व॒ कलासमदायांच्या सव शाखा येथेच उदयास येऊन, ह्या विकासाप्रत पावल्या आहेत. कार्य आणि नाटके, गद्य व पद्य, न्याय आणि व्याकरण, साहित्य व संगीत, ज्योतिःशास्त्र आणि भमितिशाखर, अंकगणित व बीजगणित, वैद्यश्शीखर आणि नीतिशास्त्र, वाद्यकलछा व नाट्यकला, शिल्पकला आणि पर्टानमोणविद्या, चित्रकळा व रागकौशल्य, वास्तु विद्या आणि यंत्रकला, पाकशास्त्र व गंघद्रव्यक्निया, लेख नकला आणि द्यूतचातुर्य, इत्यादींचे हिंदुस्थान हे केवळ महेरघरच आहे. ह्याशिवाय, आत्मज्ञान किंवा वेदांतेवि- ( मागाल पष्टावरुन पर चाळ. ) 7९]१९8९0 ६७), ९०वा0टशप्णा ण 15, शिवपाल, एक ट्रात ०१, ०ण'-1क, दाते फलक़ल १०्प वहएट 59४ फार 0 (०६८) बढ70त ६७ पफ, णा कणर क्ण ० डलाचे य00 0० १6, फित एवा] झार ०प नी ह ६७७०१७७०१३ ह द लळाहड 0 तसिट टॉड, पपा एलाझ जिवारोराव. 3. क र ठ0द्या ७९०ि'€ ळच हावरट हळल्लर स कॉटवर, 5 १९, 810108) प1£0क1) घत 062७010709, 8090 ४110फ १०५ 87 108टर 190 डव 0 खट तट्ट हि 9 ठर हिदल्ट कळा छठमिट, कावे. सया 1 1083008 00 8909681 (० ४06 6608४) डड] यंटड 07 ० फपप्रदा ॥९क्ष५. (पळ ल्ह्या जत18 (सल पड? 1. 1. 19-14. 101000) 1888, ) सहप अवलगणांतील इतालिक वण आमचे आहेत. ( ग्रंथकता. )
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now