भारतीय साम्राज्य | Bharatiya Samrajya

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bharatiya Samrajya  by नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

More Information About Author :

No Information available about नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

Add Infomation AboutNarayan Bhavaanrav Pavagi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
टि म. जि च: र म क-न न..:--- 1 त कै क र र शा ) “ र षः ण अेल्ॉरेसडडेडससिडे जि ह्‌ भारतीय साम्राज्य. [ भाग 6811 ४76 झु 008 0 6 0003018701 ; 0 6 100फ ॥१७ 6230 8242) 21 016 प536836, 80.9 100 ७० 8७91019 (0८ उठ00 8 850१7 11912 00 016 एप168 01 क्षण, मिठ 80ठलययंणट जपत 1) ७3 ६0 8686 पड 08एकान ठप? 812111 7010 8& झोर188ा क0व 88&ा'प16 प6%0&ाव)ए 107 06 0प्ाु9086 ०1 6एछपाण 0०पा तप्%४, बव ळ्यक्ळळळा ०४७१ ढाूटप्ा8, ९४६६० ८८ ०0. कळकळ. देवल, ती 6 गुढ 07 क |प8) €२]36018॥1070581 १ * र दुसऱ्या एके ठिकाणीं, हा उदारघी असे लिहितो कीं, छाकमतावर कोणत्याही प्रकारचा दाब न ठावता, त्याच्या कळास अनुसरूनच ज करणे तं केले पाहिजे. मात्र इतकेच कीं, त्या मतास आपण वेळावेळी शद्धवळण दिलं पाहिजे. ६ त लीड, ६७ 10०10, 70 (0० 1066७, फ्र& फाव 1011138 0101) ; 00 ट्रॉपए्6 8 पाल्प00, 8 1017100, 8 ७७71081 त1'658, 800 8 80806 88700009, 00 016 ट्रुठपहा'8] 8600056 01 एट ठठफ्फ़प्प,-ंड 06 एप 6०4 0] 16886. यासाठीं, ज्या राजास आपल्या प्रजेकडून * प्रजा- पालनदक्ष १” असा किताब मिळवून घेण्याची इच्छा असेल त्यांन छोकमताचा बिलकुल अनादर करतां कामा नये इतकच नाहीं तर, छोकमताचा कांटा कोणीकडे झुकतो आहे हं पाहून, त्या दिशेचेच त्याने अवश्य अवछबन न __ निवन क ति पिीविीती किक कीती किक ऊं 4 3प्ा&'& एठाप5. ४०). 1. 2. 284. 1,60९) ७० 006 छफक्षा्ीड 0 5िपड01. '७16'8 ४०15. ४0). 1. ?. 264.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now