मराठी सुरस भाषांतर १ | Maraathii Suras Bhaashhaantar 1

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Maraathii Suras Bhaashhaantar 1 by बाळकृष्ण शास्त्री - Baalkrishn Shastriवासुदेव शास्त्री अभ्यंकर - Vasudev Shastri Abhyankar

More Information About Authors :

बाळकृष्ण शास्त्री - Baalkrishn Shastri

No Information available about बाळकृष्ण शास्त्री - Baalkrishn Shastri

Add Infomation AboutBaalkrishn Shastri

वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर - Vasudev Shastri Abhyankar

No Information available about वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर - Vasudev Shastri Abhyankar

Add Infomation AboutVasudev Shastri Abhyankar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
चवीचा माणकनजभ-नआ “अजथ नसडडणग् न -ताचगमयव-वधणऑभंकमसॅावपीनयमाधडवधविनळ्माईवू अशा प्रकारचे निर्देश, उल्लेख, किंवा अवतरणं अत्तमान बांधण्यास जागी' अहम बोध भालीं असतील तीं फार सूक्ष्म दृष्टीनें पाहिली |हें पहावयाचे. क लि पाहिजेत. त्याचप्रमार्णे निरानिराळीं दर्शने, अनु-| इतकें अंतःप्रमाणांबद्दल झालें. येउ शासने, पंथ, मतें वबैरे जर कोठें उल्लेखिळी |महाभारताव्यतिरिक्त कोणकोणच्या रथात असलां, तर त्यांचाही बिचार केळा पाहिजे. किंवा शिळाळेखांतून या प्रंयाच्या नांवाचा, भेहे- अंतःप्रमा्णांत दुसर एक प्रमाण महाभार-|त्वाचा किंवा दुसरा कसला उल्लेख केले आहे तांतीळ छंदांचें आहे. या प्रचंड प्रंथांत कोटेंकोटें ।कीं काय हें पाहणें बत. त्य़ाचप्रमुणें, 'ऑजि गद्य आहे. बहुतेक भाग छंदोमय आहे. गद्य |मितीस महाभारत एक लेक्ष प्रथ म्हॅणून 'मॅजिफे ग्रंथ लिहिण्याची पद्धाते जुन्या काळीं ब्राह्मण जातें, तसेंच याच्या पूर्वी किंती बर्षेपर्यंत'मीर्मले प्रंथांतून भाढळते. त्या पद्धतीचं अनुकरण करून । जात आरळे आहे, हॅही , समजण्यास तदचॉलिरिति महाभारतांतीळ गद्य लिहिळ भाहे कीं काय हे |ग्रथांतीळ त्या संबंधाचे उल्लेख चांगळेचे प्रमा्णमूते पहावयाचे. त्याचप्रमाणे, वैटिक छंदांशी समान |घरळे पाहिजेत. याकरितां, कोणकोणच्या ्रथांतून अशा छंदांपासून तां शादूलविन्रोडितापर्यंत बरेच | महाभारताचे कसकसे उल्लेख केळे आहेत हेंही छंद आळे आहेत. किल्येक मात्रावत्तेंही आहेत. |पहाणें काळनिणय करणारास अगदीं अवदये आहे.. त्या सबीचें निरीक्षण करून, त्यांवरून भारताचा |यास्तव त्या दृष्टीनें सरव प्राचीन प्रथांचा शोंध* काळ के[णचा आणि महाभारताचा कोणचा*हे |केळा पाहजे. * काढणें शक्‍य आहे की काय तेंह्दी पाहिलें पाहिजे. | या संबंधांत नुसते आमचेच प्रंथ शोधून उप- अंत:प्रमाणांतले तिसरं, प्रमाण-आयीवतीच्या | योग नाहीं. बोद्ध लोकांचे व प्रक लोकांचे ग्रंथही घा्मिक किंवा राजकीय इतिहासांतीळ ज्या प्रसं- [द्या दृष्टीनें पाहून, त्यांत कोठें आमथ्या या महा- गांवचा काळ निर्णीत झाळा आहे, अश! प्रसं- ग्रंथाचा उल्लेख आहे कीं काय, व. अळा तर ती गाचा निर्देश करणारे कांहीं उल्लेख असल्यास |काय आहे, हेही आपण शु धळे पाहिजे. बौद्धांच्या त होय. उदाहरणार्थ-भगवान्‌ बुद्धाच्या धर्मम- |प्रथांतून उल्लेख असण्याचा फार संभव काहे. तांचा किंवा ग्रीक छोकांशी आयाचें यु झाल्याचा | ग्रीकांच्या इतिट्टासांत[ल पुष्कळ प्रसैगांच्या संबंधाने , किंबा व्यवहार झाल्याचा बोध होण्याजागा उल्लेख |काळनिणेय कायम झालेले आहेत. त्या इतिहासांत, झर कोठें सांपडला, 'तर बौद्धांच्या मंतर किंवा | जर आपल्या या महाभारत ग्रंथाचा ब्ज्ट्रेख आंढ- प्रकांशीं संबंघ आल्यानंतर हा ग्रंथ किंवा ह्या |ळिछ, तर हा ग्रंथ अझक्‍्या वर्षीच्या पलीकंडळा असें डल्लेखाचा €े[क रचिळा गेळा असें म्हणण्यास [म्हणण्यास मुळीच प्रत्यवाय नाहीं. तेव्हां प्रीक एक प्रमाण झारे ग्रंथांतून हिंदुस्थानासंबंधी काय काय- कोणकोण* अतःप्रमाणांतळे चौर्थे प्रमाण--ज्योतिषसब-|त्या काळी किहिलें आहे, तें शोधर्णे आपले घाचं होय. या प्रथांत किद्येक प्रसंगी आकाशस्थ |कतेव्य आहे रः ग्रहांची व नक्षत्रांची श्िंति,वणन*करून सा[गे-| याप्रमाणें अंतबीह्य प्रमाणांचें* पक्क शोधन तळीभ्आहे, महिन्यांची वगैरे नांवें भाली आहेत. | झालें, म्हणजेच्या ग्रंथाच्या काळुनिर्णयास क्गणा- जाही भाणखीही काहीं ज्योतिषशाख्ासंबंधी | र्‍या सवे प्रमाणांची सामग्री आपण स्वाधीन करून उल्लेख आहेत; द्यांवरून, *प्रथांतीळ कथानका- | घेतळी असं म्हणण्यास मुळींच हुरकत नाही, घ्याच नव्हे तर प्रंथरचनेच्याह्ये काळासंबधाने | महाम्प्रत ग्रंथाच्या रचनेचा काऊनिर्णयःकरी
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now