भारतीय साम्राज्य | Bhaaratiiya Saamraajya

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bhaaratiiya Saamraajya  by नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

More Information About Author :

No Information available about नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

Add Infomation AboutNarayan Bhavaanrav Pavagi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
रे भारतीय साम्राज्य. [ भाग ह्यामुळेच त्यांच्या बुद्धिमत्तेचे आणि पराक्रमशीलतेचे मोठे आश्चये वाटतें. चौदा विद्या, चौसष्ट कलां, पटशाखतरं,, आणि अठ- _ अ: पुराणं, इत्यादि ब्राह्मणनिर्मित चांदा विद्या, चो- जे ब्षुनभाण्डार, त्याचे अवलोकन स्ट कला, आणि षट्र- शाखे, व अठरापुररणै, वळ म्हणने त्यांच्या प्रचुरजुद्धि तञजाच आणि अत्यत्कट उत्साहश- चार वेद ( क्रखेदू, यजवंद, सामवेद, आणि अथवंण बद ) सहा अंग ( शिक्षा, कल्प, व्याकारण, निघेट, ज्यातिष, आणि छंद ); व॑ चार उपांगे ( मीमांसा, न्याय, पुरणे, आणि धर्मशाखर); अशा एकंदर चौदा विद्या आहत. २. ५ गीत, २ वाद्य, 3 नृत्य, * नाट्य, ५ आलेख्यविशे- षकच्छेय, ६ तंडुल, ७ कुमुमबालिप्रकार, < पृष्पास्तर, ९ दुशनव- सनांगराग, १० मणिभूामकाकम, ११ शयनग्चना, १२ उदकवादय, १३ नैपथ्ययोग, १९उद्‌कघात, १५ चिंत्रयाग, १६ माल्यग्रथन विक- स्प, १७ कर्णप्रभंग, १< पानकरसगगासवयोजन, १९ सूर्चीवान- कर्म, २० सूत्रक्रीडा, २१ स॒गंधयुक्ति, २२ वीणाइमरुकवाद्य, २9 प्रहलीकाकृटवाणी ज्ञान, २४ प्रातिमाला, २५ दुर्बचकयोग, २६ पस्तकवाचन, २७ नाटकाख्यायिकादुर्शन, २८ काव्यसमस्यापूरण, २९ पटिकवेश्रबाण विकल्प, 3० पष्पवाटिकानिमित्तज्ञान, 3१ यंत्र मातृकाधारण मातृका संवाच्य, 3२ मानसीकायक्रिया, 33 छलित योग, 3* तर्ककर्म, 3५ तक्षण, 3६ वास्तु, 3७ रौप्यरत्नपरीक्षा, 3८ घातवाद, 3९ मणिरागज्ञान, ४० बालक्रीडन, ४१ आकर्‌- (पुढे चालू ) 11 ह्या टिपा पुढील पानावर पहा.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now