संगीत पाहुणा | Sangiit Paahuna

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Sangiit Paahuna by अ. ह. गद्रे - A. H. Gadre

More Information About Author :

No Information available about अ. ह. गद्रे - A. H. Gadre

Add Infomation About. . A. H. Gadre

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
माधव : मास्तर, आतां तुम्हांला कसं सांगूं १ आजपासून हिला नुसतं अक्का म्हणा, तिच्यापुढं साहेब ठेवूं नका ! ओोळा० : कां बरं १ अक्कापुढं साहेब कां नको १ माधव० : ( सर्चित ) मास्तर, काय सांगूं आणि कसं सांगूं १ आमच्यांतला साहेब कायमचा गेला मास्तर ! मथु० : असं काय म्हणायचं तै १ काय झालं तरी काय १ माधव : काय झालं १ आज माझ्या नांवांतला साहेब निघून गेला, आतां मी काल्पर्यंतचा रावसांहेब नाहीं, आजपासून मला लोक रावबहादुर म्हणणार ! आज मला साहेबानै-त्या मोठ्या साहेबाने--अगदीं साहेबाच्याहि साहेबाने नव्या वर्षानिमित्त रावबहादुर केलं आहे ना ! भोलळा० : ही तर चढत्या आनंदाची आणि वाढत्या वैभवाची गोष्ट आहे. रावसाहेबापेक्षां रावबह्मदुर पदवी अधिक मानाची ! त्यांत खिन्नतेचं कारण कोणतं ! मथु० : तेच मलाहि समजत नाहींन आजचा वाढत्या आनंदाचा दिवस ! त्यासार्यींच मी सुलभला देवाचं गाणं म्हणायला सांगितलं, त पाहिलंत का १ श्रीकृष्णाचं चित्र ! त्याला मी मनोभावानं हारसुद्धां घातला, इकडे रावबहादुर पदवी मिळाली, देव पावला ! माधव : देव पावला पण साहेब गमावला ! आतां मी रावसाहेब राहिलों नाहीं. माझ्या नांवांतला साहेब निघून गेला ! माझ्या नांवांतला साहेब निघून गेला म्हणून मास्तर, हिच्या नांवांतल्या साहेबालाहि रजा द्या ! मी जोपर्यंत रावसाहेब होती तोंपर्यंत ही अक्कासाह्ेब होती पण आतां मी रावबहादुर झालॉ- भोला : म्हणून पाहिजे तर मी अक्कासाहेबांना अकाबहयदुर करून टाकते- अक्कासाहेब, हय नांवांतला बदल आहे का वतुम्हांला मान्य १ मथु० : इश्श ! यांचं आपलं कांहींतरीच ! मला वाटतं, इतक्या लोकर नवी पदवी मिळाली म्हणून इकडचं डोकं बावरलेलं दिसतं । मास्तर, कशाला हो हे साहेब लोक इतक्या लोकर लोकर पदव्या देतात ते १ माघव० : सहेब लोकर पदव्या देतात म्हणजे कांही आमच्यावर उपकार रे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now