वाथ्वावरण आणि त्यांतीळ चमत्कार | Watawaran Anee Tatyle Chamatkar

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Watawaran Anee Tatyle Chamatkar by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
१८ मक जीं. दुसरीं अयक्तिक' पुष्काळ मते हो रः ८७. व ती. तीं सर्व नः आगर सांगितलेली छेली गोष्ट घडण्याच्या पूर्वी कांहीं वर्षे छा- चस प्रांतांच्या डमूकाने इंजनेर लोकांस हकूम केला, की - उककाणचे. पाणी वब लावून पन्नास साठ फूट च्च्‌ठ क्षे, ह्यावरून त्यांनीं पाणी चढविण्याचा यत्न चालविला; हु प पहातात तो बबांच्या योगाने बत्तीस फुटावर पाणी तेव्हां द्यांनीं ग्यालिलियो ह्मणून त्या वेळेस को छी एक नामांकित पदार्थविज्ञानी हाता द्याजवळ येऊन हः वृत्तांत सांगितला; आणि असें होण्याचे कारण काय शून पुसले. 'तेव्हां. ग्यालिलियोला हं ऐकून मोठें आश्वर्य छे; द्याला त्या प्रश्नाचे उत्तर सुचना. मग. तो कृणाल; कीं दयून्य जागा काठ राहायाचीं नाहीं, हो सः छेनिंयस बत्तीस-फुटापयंतच आहे तार्सेली ह्मणून ग्यालिखियोचा एक विद्यार्थी होता, द्याला पाणी निर्वात नळींत बत्तीस फ॒टावर चढत. नाहीं, असे पाहून त्रास आला त्याने बू्वी सांगितल्याप्रमाणे' निर्वात नळीत पारा घा- ल -याहिलेंट तो पारा नळीत एकुणतीस इंचावर राहिला पणि वरीलध्जागा रिकामी राहिली. . तेव्हां तो ह्मणाला «पाणी : श्षसलें ह्मणजे ते बत्तीस फटांपर्यंत चढते; जि पास खएक्लुणतीस इंचपर्यंत मात्र चढतो, हें कसें स्तव कोठे जागा झन्य राह नये, असा सष्टिनिय
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now