आमच्या इंदूचें शिक्षण | Aamachyaa Induuchen Shiqsan

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Aamachyaa Induuchen Shiqsan by ना. म. पटवर्धन - Na. M. Patavardhan

More Information About Author :

No Information available about ना. म. पटवर्धन - Na. M. Patavardhan

Add Infomation About. . Na. M. Patavardhan

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(२) प्रकरण ९ बे पान ७५६१---चालोदयान शिक्षणपद्धाति. वाचन शिकविण्याची नवीं- 5 रै* दं 9१ रर वें 9 रवे 5 रैरे वें » रै८वै » रै / रैरवें जुनी पद्धति. गोष्टी, गाणीं, खेळ, कवन, हस्तव्यव- साय इत्यादि विषयांची एकाच प्रसंगांत जुळणी, नाट्याचें रहस्य-तहानुभूते आणि तादात्म्य. शिक्षक-पालक सहकार्य. मुलांचे शिक्षणासंबंधी पालकांची अनास्था. 5 ६११--- खरोखरची” शाळा. मझऊवार विरुद्ध ताठर शिरत. माक, नंबर वगैरेंचे शिस्तीच्या दृष्टीने महत्त्य, पापपुण्याच्या स्वरूपासंबंधी मुलांच्या कल्पना. संस्थापकांचें व्यक्तिमत्व व संस्थेचं वाता- वरण. भूगोल, इतिहास शिकविण्याच्या पद्धाति, ध्येये, साधनें वगैरे. १ ६७--चालवाड्यय. बाहस्चें वाड्यय व वगीौतील भाषा- विषय. शिक्षण आणि संस्कृति, गणिताचें अध्या- पन, मुलांना कोणते शिक्षक आवडतात १ १ ७३१--पालकांच्या फाजील आस्थेचा शाळेंतील शिक्षणा- वर अनिष्ट परिणाम, आपल्या विषयावर दिक्षकाचे प्रेम असलें पाहिजे, प्रत्येक विषयाचे स्वतःचें असें वातावरण. डायरेक्ट मेथड. शिक्षकासंबेधीं मुलांचा अनुकूल ग्रह. द्याळेचें यशापयश कशावर अव- लंथून असतें ! 33 '७८३-- रिकाम्या जिण्याची करुण कहाणी. हितकर नाद व उपयु छंद यांचें शिक्षण. 9 <२१--निरुल्हास संसार. शिकलेल्या मुलींचें काय चुकतें * ८७--नटलं-मुरडलंच पाहिजे या तत्त्वाला मुरड, मुलीं- तील हीनभाव, मुलग्यांतील मुजोरपणा. शिक्षणा- संबंधी हबेटे स्पेन्सर व डयुए्‌ यांच्या कल्पना. मुलांत कामाची आवड कशी उत्पन्न होईल ! ५ ९१:--मुलांना वर्गात हंसण्या-हिणवण्याचे दुष्परिणाम. न्यूनगंड. सुख्पतेचा सोस. ११
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now