पद्य समुच्चय | Padhasamuchchaya

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Padhasamuchchaya by रामचंद्र भिकाजी जोशी - Ramchandra Bhikaji Joshi

More Information About Author :

No Information available about रामचंद्र भिकाजी जोशी - Ramchandra Bhikaji Joshi

Add Infomation AboutRamchandra Bhikaji Joshi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
फे पद्यसमुश्चयकांतेपरी निरंतर हृदयात हर्षवनियां रिझवीआनंदसागरीं मन ब॒डवुनि चिंताज्वरास ती विझवी. १८जी करि मत्ये नराला अजरामर, ती सकीर्ति मिळवाया-विद्याच साधन खरं, पढें तिच्या अन्य साधने वायां. १९भूमंडळीं पसरले यश रामयधिष्टिरादि राजांचेपरि तें फळ वाल्मीकि-व्यासांच्या प्रौदवाणिचें साचे. २०नाहीं परोपकारापरि दुसरें थोर पुण्य, हें वचन--सत्य असे तरि विद्यादानाशीं तल्य पण्य आणिक न. ९१ऐश्वय-बल-थनादिक सौख्यें प्रसवे समस्त जी कांहीं,ती विद्या जो देई तेणें वद काय तें दिलं नाहीं १ २९यापरि सकळ सुर्ख नी देई, दःख समस्त जी वारीत्या विद्यादेवीत अनन्यभावे सदा भजा भारी २३ --पद्यरत्ना वलि७७... ना३ संस्कृत व मराठी[ आमच्या विद्वान्‌ लोकांना हरी जसा स्वभाषेविषयी कंटाळा वाटत असतो, तसा पूर्वी संस्कृत पॅडितांनाह्दी वाटत असे. प्राकृतात कोर्णी ग्रंथरचना केली असतां त्या वेळचे शास्त्रीपंडित तिचा तिरस्कार करीत. या गोष्टीला उद्दे्ान कवि म्हणतो, काँ; सवेज्ञ पंडित संस्क्रत ग्रंथ वाचर्ताल; पण आमच्यासारखे अक्ष, साधे लोक, हे देशभार्पे- तील ग्रंथावर निर्वाह करितील. कारण परमेश्वरास दोन्ही सारखींच.]आंब्यासुरस; सुंदरी, पविन्रसृष्टी । पक्कान्ने निपञवूनि पाठी;चसस्कृत-शब्द-सवणे-ताटी । श्रे्ठांश्रेष्ठां वोगरिली र्‌ ताचि रसायन दबेळपणीं । महाराष्ट्रभाषा-रंभा-पर्ण वाहिले, तरी भुकाळ-जनीं । न सेविने किमर्थ ! र
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now