प्रौढबोध मराठी व्याकरण ७ | Praudhabodh Maraathii Vyaakaran 7

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Praudhabodh Maraathii Vyaakaran 7 by रामचंद्र भिकाजी जोशी - Ramchandra Bhikaji Joshi

More Information About Author :

No Information available about रामचंद्र भिकाजी जोशी - Ramchandra Bhikaji Joshi

Add Infomation AboutRamchandra Bhikaji Joshi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अनुक्रमणिका.हकतपतविषय. पृष्ठ. विषयः पृष्ठ.भाग १ ला. | सामान्य विवरण १४४३ अर्थविचार धातुशब्दांचे ल .. पै४६२ पारिभाषेक शब्द... < ळ्यात-विभत्तींचा हत न३ संधिविचार र आर्यात-विभत्तीचा इातहास १७३' कमाणि आणि भावा रूपें ... १६३भाग २ रा. ' क्रियापदे चालविणे १६८४ व्याख्या आणि विभाग १५ जना वतमानकाळ १६८७ शब्दविचार १८ | चाळू वतैमानकाळ १७३द वाक्य आणि चाक्यांगे १९ | रीतिभूतकाळ ... १७६७ नामविचार २४; लन्प्रत्ययान्त भूतकाळ... १७७< छलिंगविचार ३०! भविष्य काळ ... १८४प्रातिपदिकाचें स्त्रीलिंगी रूप उ आज्ञा १८५करणे ३८ विध्यथ ... १८८९ विभाक्तावचार र संकतार्थ १८९सामान्यरूपविचार ४७ । अनियांभित घातुरूपे १९०बापाचा गण ७५८ । सांघत घातु १९६घोड्याचा गण ६१ | प्रयाजक धातु १९७गव्हाचा गण ६२ । शक्‍यचथातु ..० २३००कर्वीचा गण ... ६३ | कृदन्तें किंवा धातुसाधित शब्द २०१साधूचा गण ६५ । १६ अव्यये २०६मतचा गण ६६ | १७ समाविचार २१३बायकोचा गण ७१ तत्पुरुष २१५विदषनामांचे सामान्यरूप ७१ बहुब्रीहि २२२१० प्रातिपदिकांच अन्त्य द्द ४ २२६आणि उपान्त्य :.. ७५ अव्ययीभाव ... २२८न श्‌ वचन[वेचार न ९२ सामान्याविचार २२९ २ विभाकताविचार भागर दनी भाग २ रा.१३ सवेनामं ... १२५॥| १८ वाक्यावेचार २३२१४ विश्षणावेचार ... १३४ १९ प्रयागाये चार २४०१५ क्रियापदविचार ... १४४ कर्तरैप्रयेंग .... «२४२
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now