प्रौढबोध मराठी व्याकरण | Praudhabodh Maraathii Vyaakaran

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Praudhabodh Maraathii Vyaakaran by रामचंद्र भिकाजी जोशी - Ramchandra Bhikaji Joshi

More Information About Author :

No Information available about रामचंद्र भिकाजी जोशी - Ramchandra Bhikaji Joshi

Add Infomation AboutRamchandra Bhikaji Joshi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(११) भाववाचक नामे , आणखी कित्येक घाधितशब्द मराठी धातुसाधित शब्द मराठी विद्ीषणसाधेत दाब्द मराठी नामलााधत हाव्ट फारशी व आरबी मार्वेतील सावित श्रब्द फारदी साधित शब्द नाभ... ये विह्ेपषर्ण आरे! साधित शब्द. कृटनेते.... बाक्यांये भेद व व्राक्यावयव कर्ती, कम आणि क्रियापद प्रवाग ,. करिप्रयेग कमणि व भाती प्रयोग कतपषद आणि कती प्रवीगाये संवधान ामान्येविचार कारक व विभक्ती प्रथमा... . हितीया बतीया चरर्थी पंचमी धममी विभकक्‍्यपर्येक अंब्यय पटानुक्रम १ करपट व कर्ती(उद्देश्य)यांची व्यवस्था कमेपट . सर्वनामे .... १६७ वाशय्रचना. . ' २२१ डद्देझ्य व बिघेय, आणि श्यांचा परिवार . ह विदयोषर्ण र १५८ १९४ १९७ १९८ ड्भ्र १०४ १७५ १३१९ ६८५ १८८ १९० (९१ १९१ ध्ट २११ २०६ २०८ २०९ २०१ २३२ २३६ २१३३ २१८ २२४ शग २३० २३२७ २४९
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now