महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश | Maharastriya Gyankosh

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Maharastriya Gyankosh  by श्रीधर व्यंकटेश केतकर - Sridhar Vyankatesh Ketakar

More Information About Author :

No Information available about श्रीधर व्यंकटेश केतकर - Sridhar Vyankatesh Ketakar

Add Infomation AboutSridhar Vyankatesh Ketakar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
कय्नी महाराष्ट्रीय क्षानदौध्ा. (क) १२ कटोसन सांब शामाएन असें आहे. या ठिकाणी घाऊक व्यापारी, सुख्य व्यापारी ब दछाठ राहतात. येथील लोकसल्या (१९१७ ) सुमारे ९००००० आहे. परकाय लोक सुमारे ४०० आहेत. कॅटन ह. छाणटूंग व छाग्सी येथील प्राताचे मुख्य ठिकाण आहे. येथील मुख्य अधिकारी गव्हर्नर जनरल अथवा व्हॉइसराय अलतो व ह्याचा दजी नानाकिंगच्या खालोखाल साम्राज्यांत महत्त्वाचा आहे. १८८९ साठीं बांधलेली एक टाकसाळ येथे आहे. तीत ताब्याच' व इतर हलके नाणे पाडतात. कटली-मध्यप्रातातील जवलपूर जिल्ह्यातील मुरवारा ताहक्यातील रेल्वेच जैकग्रत. येथून विलासपूरपर्यंत बंगाल-कोगपूर रेल्देवा १६८ मैलाचा फाय आहे, व जी. आग पी रेल्वेचा इयारसी-आश्रा लाईवला रांना येथ जोडणार! २६३ मैलाचा दुसरा फाट आहे. या दोन्ही फोटिंगाचा कराचीहून कलकत्त्यास जाणाऱ्या प्रवादयास चागला उपयोग होती चुन्याचे व लाल वाळूचे दगड कट- नीच्या आसपास फार आढळतात. येथें एक सौमेटचा गोंद कारखाना आहे. तसेच दारु गाळण्याचा एक्र व इतर भाड्याचे कारखाने अहेत. कँटरवरी-ह! इंग्लंडमर्ऱ्ये केल्ट परगण्यातील पार्हमेंटरीव म्युनिसिपल वरो कंडमच्या पूरव-आग्नेय दिशेकडे साउथ दस्टम अँड चेर्यम रेत्वेस ६२ मैलावर अतून येथें चर्च ऑफ इंग्लंडचे आ्चविदाप राहतात. येथील लोकसंख्या (१९२१) २३७१८ आहे. है शहर स्टौर नदीवर आहे. ५९७ मध्ये कटचा ४ या सॅक्सन राजा एथलवर्ट याजकडे रोमडून आग- स्टाइन हा मिश्नऱ्यासह आहा. व येथे तो राष्ट लागल्या- पापून हे शहर आयीविशपनचे कायमर्ये स्थान साहे, आग- स्टाडन याते येथे वेनिडिक्टाइस मठ वाघला. येथील केथेड- च्या वेदीच्या सार्गे ट्रिनिटी प्रार्थनामदर आहे यामध्ये रेट यॉमॅस ऑफे वेटरवरीचे थडग आहे. याच प्रार्थनामंदिरात आर्चविद्ाप वेकेट याचा जून झाला. याजक येथ एक आश्रयस्थान आहे. येथें नेहमी यात्रेकत उतरतात. ११७८ सत्र ट्रिनिशे ग्रार्यचामंदिरांत वेकेटचें उत्तम थडगे बाघळेलें आहे. येथे यात्रेकरचर्या झर्डीच्या झंडी येत असत. चॅसर कवीस या यात्रेचे उत्तम चित्र रेखाटले आहे. १५३८ संध्ये ८ न्या हेनरीऱ्या कमिदनरानी हे पवित्र स्थान उप्वस्त केले होते येथून जवळच एडवर्ड ब्लॅक जिन्स यावे संदर थडगे आहे. याशिवाय येथे ४ थ्या हेनरीच थडगे घ सेट आग- स्टाइवचे पीठ आहे. येथील आ्ीवशप साऱ्या इंग्लड टरेणाचा मुम्य उपाध्याय असते. आजपर्यंत येथ एकंदर ९६ आयि- विशप झाले. कॅटरवरांमध्ये ध्मसंवर्थी संस्था वऱ्याच आहेत. यात कथेट्रलशिवाय सट आयस्टरनईचा बेनॉडि- कटइन सद ही फार प्रसिदध इमारत आहे. देनजानचा हम- रस्ता ज्या ईंचवट्याजवळून आतो तेथून कॅथेट्लचा अति मनोरम देयावा टष्टीस यडतो. हाय सट्टिवरील गिल्डहल, मौल्यवान अवदैपाचे पदार्थसंम्रहालय, कलाभुवन ग्रा या शहे- रातील सुत्य इमारती आहेत. येथून पाठमिटसभत १ प्रति- निथी पा्डीवतात येथील व्यवस्था १ मेअर, ६ आल्डरयन व १८ काउन्सिल मिळून पहातात इ ति हा स.--पूर्वी या रोमन-ब्रिटिश शहरास इरोव्हे- सम असे नाव होते. सक्सन लोक या शहरास कॅटवरवे म्हणत होते. ह शहर एथलबर्च राजधानी होती. १३ न्या झाणि १४ व्या शतकात या शहराच्या व्यवस्येकरिता दोन वेछिफ व १ मोठी व १ लहान अश्या दोन मदतनस सभा होत्या. पुढं या शहरास दुसऱ्या, तिसेऱ्या व चवथ्या हेनरी” कडून समद मिळाल्या १२८३ मध्ये पालॅमभेटमध्ये या बहराचे दोन प्रतिनिधि पाठविण्यात येळ लागले पुढे १८८५ पासून एक प्रतिनिधि जाऊं लागला आगस्टच्या ४, ५ १६ तार्‍ख्रास जत्रा भरविण्याचा हक्क ६ व्या हेनरीकडन मिळाला, येथे पुरातन कालापासून धान्य ब गरांचा चाजार भरत असतो. कटासखर-- पंनाबमध्ये झेलम जिल्यात मिठाच्या डोंगराच्या मव्यभार्गी अतलेले पवित्र सरीवर उ० अक्षारा ३२१ ४' वपृ. रेखा ७२१ ५९. हे पिंद ढादनखानच्या उत्तरेस अठून समुद्रसपाटीपासून २००० फूट उचीवर आहे. या सरोबरापाकून एक प्रवाह निघून दोजारच्या चोअ सैदान दहा गावावरून गंघालय्रोऱ्यात जातो. दरवर्षी हजारी छोक या परचिन्न सरोवरात क्लान करण्याकरिता येतात. सती पवतीच्या मरणासुळे दकराला दु ख होऊन त्याच्या डोळ्यातून जे अधू पडले त्यापातून कटास अथवा क्टाअ आणि अजमीरजवळचे पुष्कर ह सरोवरे तयार झालीं जशी आत्यायिका आहे गंघाळ खोऱ्यातून बहयाणाऱ्या करासनदीच्या कार्टी मूर्ति नांवाच्या डागरावर एका स्तुंपाचे अवशेष आहेत त्याच्या जवळच एक जैन देवालय होत ( त्याचे काहा. अवद्लोप लाहोरच्या अजवखान्यात आहेत ) ज्या ठिकाणी महावी- राला ज्ञान झाले तें ठिकाण हच होय असे म्हणतात. त्यावश्रेमागे कारमीरच्या सवमीसत्वासाठी अस्ठेल्या राजाची राजधानी असे हयएनत्सगर्ने ज्याचे वर्षत केळेले आहे तैं सिंवपूरहि येथेच होत असे म्हणतात. पॉडव वनवासात असता ज्या सातघरात राहात होते त कटास येथें आहे अस म्हणतात. सिंगहॅमला थ्रेथील घुन्या किल्याच्या ईद्यान्य कोपऱ्याला जवळ जवळ असलेलीं चारा देवळे सापडठी. इ स. ६२३५-९३ या काळातल्या काहमिरी शित्पाचे ते नमुने म्हणता येतील. ( आरव सर्वई रिपोर्टस २ ( १८७१), कनिगहॅम-एन्दांड जिओ्रिफी झेॉफ इंडिया. इ ग) कटोसन--संवट इछाम्यातील समाहाकाया संस्थानातील १र पोटसंस्थान यात २९ नावे आहेत. येथील ठाकर
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now