वर्षा | Varsha

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Varsha by शांता ज.शेळके - Shanta J. Shelake

More Information About Author :

No Information available about शांता ज.शेळके - Shanta J. Shelake

Add Infomation About. Shanta J. Shelake

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अनुक्रमणिका<< आ आचि पि णि, ल १ सी. २ हे अधिराज. ३ विफल आस. ४ पाऊस. ५ इथे. ६ साधे आणि मी. ७ हिरवळ. ८ लिम्ब, ९ तान्हुल्या मीनाक्षीस, १० गोषच्या निदैय बालेस. ११ अपुर॑ स्वागत, १२ योगायोग, १३ हे मांडून समोर ग्रंथ. १४ प्रीतिगीत. १५७ भविष्याचे सुख. १६ प्रीतीचा प्रतिकार. १७ सांत्वन. १८ याचना. १९ संध्याकाळ. २० तेव्हां आणि आतां. २१ ओझरती दृष्टिभेट. २२ मनीषा, २३ श्रद्धा आणि बुद्रे. २४ पावसाळी रात, २५ प्रभात. २६ नको तं. झळकूं. १० ११ १२ १४ १५ १७ २८ ३० २१ २२ २३ २४ दभ २६ २७ २८ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ २६ ३७ ३९ २७ विज्ञापना, २८ स्वप्न आणि जागृति. ३९ तो क्षण. ३० आज सरे मम एकाकीपण. ३१ श्रद्धा. ३२ पावसानंतर. ३३ दुपार, र ३४ जीवन-लहरी. ३५ दूर देशाच्या पांखरा--- ३६ माझा प्राजक्त, ३७ भाव-कणिका. ३८ मूक सांत्वन, ३९ मी त्यांत फुलवितें-- ४० घायाळ, ४१ कलन्दराचें गीत, ४२ क्षणभर. ४३ रातराणी. ४४ जीवन म्हणजेच एक, ४५ क्षणक्षणाला- ४६ एक रात्र. ४७ अंधारांतिल भेट. ४८ सहवास तुझा जरि- ४९ नयन मिळाले- ५० साने गुरुजी, ५१ ओढ, ५२ जा जा कविते ।!
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now