सवंगडी | Savangadi

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Savangadi by ग. ना. वैद्य - G. Na. Vaidya

More Information About Author :

No Information available about ग. ना. वैद्य - G. Na. Vaidya

Add Infomation AboutG. Na. Vaidya

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
आधुनिक मुलाखती १. विमान अन साकी ेझकय न मिव. काण त माझं वैभवशाली जीवन ! श्‍ । . पण आता ! नका ह जिण | म्चुपष्यान जमिनीवर राज्य केळ, प्राण्यात किल्ले बाघिले, दीप-स्तभ॒ उभारिले, बागबगीच लोब; आणि जमिनीप्रमाण पाण्यावराहि तरती सृष्टी निमाण केली. पण तर्‌ आकाशाकड डोळे लागठे की क्षणभर मनाला खेट वटि. उच उडणाऱ्या पक्षाच्या जीवनाचा मत्सर वाटू ठागे, वम्हन खालच जग कास दिसल, हंबत काय काय चमत्कार असतीठ; कापसासारख्या ढगाच्या पुंजक्‍यातून इकडून तिकडे उडताना कस पण मजेदार वाटेल; अन्‌ त्याहिपेक्षा खूप उच अन्‌ अफाट पसर- लेल्या स्वगाची कल्पना असणाऱ्या नीलाकाशात ब्रिंबिध, तेजस्वी तारका, गालाच राज्य कस असेल; ह्या साऱ्या साऱ्याबद्दल कुतु- हल त्याला स्वस्थ बसू देईना,
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now