योगतत्त्वामृत | Yogtatvamrit

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Yogtatvamrit by बाबूराव चिमणाजी गोंधळे - Baburav Chimanaaji Gondhale

More Information About Author :

No Information available about बाबूराव चिमणाजी गोंधळे - Baburav Chimanaaji Gondhale

Add Infomation AboutBaburav Chimanaaji Gondhale

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
[६] प्राप्यप्रापकसंबंधु ॥ ६८ ॥ योगमागांचा आणि ग्रंथाचा । हा जन्यनन- आवडीसी क संबंध साचा । ऐसाचि अनेक संबंधाचा ॥ प्रकार बहु ॥ ६९॥ सांप्रत ' मी तुमचा गमार्ग क्षयी झाला । तो या अमृते उज्जीवन केला ॥ म्हणवून योग- आतां बोल तत्वामत या अंथाला । नाम असे ॥ ७० ॥ ऐसा हा संपूण हेतु सेक्सी । प्रसिद्ध ॥ निवेदिहा चरणापाशीं ॥ आतां स्वामीस मानेल तैसी । करावी आज्ञा!७१॥ .- ' साहा उपे एसी विज्ञाति ऐकतां । आनंद सद्गुरु आणि संताचेत्ता ॥ हणती भला हया. ॥ ९२ ॥ परमार्था । काढिला मार्ग ॥ ७२ | तरी हा आतां ग्रंथ । पूर्ण करीं बा नि- सावधान । श्वित्त ॥ ऐसे बोहोनिया वरद हस्त । ठेविला शिरीं ॥ ७३ ॥ मस्तकीं ठे- - रभूत ॥ 3 वितां अभय कर । चिमणापुत घाली साष्टांग नमस्कार ॥ मग जोडोनि उ- तत्त्वामत भय कर । विनाते करी ॥ ७४ ॥ ह्मणे जी जी ऐका विनवणी । अज्ञापि्ल॑ $$. स ॥ ९५ ग्रंथरचनी ।॥ तरी बैसोनियां हृदयभुवनीं । द्यावी स्फूर्ती ॥ ७५ ॥ समथ ह- ।. * अंथचतुष्टय दी वैतोनि । प्रेरणा करतीळ बुद्धि छागूनि ॥ तींच अक्षरें माझे वदनी । - *' निवतीळ जाणा ॥ ७६ ॥ ने विद्युत्मभावानें । अक्षर उमटती यंत्राने ॥ .* * मग तींच वाक्यं रूपकतेनं | उपयोगा येती ॥ ७७ ॥ तैशा परी हा प्रका- - । का सायखडे नाचवी सूच्रथारू ॥ कां पांवा वाजे मधुरू । वाजवी त्या- च्यानं | ७८ || तेवी समर्थ करितील प्रेरणा । ताच अक्षरे निवतीछ जा- णा ॥ यथ माझा मापणा । शून्यत्वपण ॥ ७९ ॥ स्वामी तमाचिया प्रेरणेचा। म!य ज॑ ढळळ साचा |!) अक ब र रिता ॥ दे त१त्ती करिस
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now