सम्राटाचा सूड | Samraataachaa Sood

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Samraataachaa Sood by गणेश सारोळकर - Ganesh Sarolkar

More Information About Author :

No Information available about गणेश सारोळकर - Ganesh Sarolkar

Add Infomation AboutGanesh Sarolkar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अंक पाहला-प्रतश पाहिला. धैय ०-मे। क्षमा करण्या ऐवजी हिनं तुह्मांला क्षमा कळी पा[£ज. सौदा०-किती उदार हृदय हें ! मृणालिनी ०-घेयशील महाराज किती साल्स आहत बाई! १ भिल्लण्-बाईसाहेब, केल्या अपराधाची क्षमा करा. सौदा०-आदिमायेची क्षमा मागा म्हणजे झालं ! . घैयं०-नाद्रक ! जवळ पास असा- मी आलोच [मिल जातात. | सीदमनी--येण्वापूर्वी मल्य कळवल असतस तर॒ असा प्रसंग काही आला नसतां. मृणालिनी१-वडील्घार्‍यांच्या नकळत आपल्या प्रियकराला भटयला आलेल्या रमणीवर असे प्रसंग नहमीच येतात. सौदा 9-मृणाल-गप्प रद्द, थट्टेला वेळ काळ कांही पहात खा. मगॉळ०-काळ वेळ पाहुन थट्टा करण्याचे दिवस माह आतां राहिले नाहीत- ताईसाहब- सौदा० -पुर कर देवाचं ददन घे- मृणाल ०-मी घेत देवीचं दर्शन; पण आपण मात्र ह्या पटा. डांतल्या किराताचं दर्शन लीकर आय्पा. ( जाते ) सौदा०-पहाडांतला किरात ! काय मेली भल्तंच बोलत आहे. पैर्य०-सौदामिनी-तुझी दासी योग्यच बोल बाल. सौदा*-अगर्दाच तिच्या जिमेला हाड नाही- कुणाल्य राग देस्वरील यायचा हिच्या फटकळ बोलण्यानं ! वैये०-बिलिकूल नाही- तुला मनुष्य स्वभावाचं ज्ञान आहेच. फटकळ बोलणारी माणसं अंतःकरणाची मोठीं सरळ असतात. गंड बोलणारी माणस जरी गोड वाटत अस्ली तरी ती गाडी म्त्रार्थी असतें. मनुष्य स्वभावाचे आकलन करणं फार कटीण आहे.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now