आनंदलहरी | Anandlahari

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Anandlahari by लक्ष्मण रामचंद्र - Lakshman Ramchandra

More Information About Author :

No Information available about लक्ष्मण रामचंद्र - Lakshman Ramchandra

Add Infomation AboutLakshman Ramchandra

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
व ” ' ण जा र ' ] न ग र १ क न शु ; € । क ४ रामप्राधथना. ( * मुमुक्षू * च्या पहिल्या. वर्षीच्या पहिल्या अंकांतील मंगलाचरण श्रीराया ! जयराया ! जयजयराया आर्या. विभा घनच्यासा २: । तुझिया पदकमलादानि आधार जगत्यरयी नसे आह्षलां ४ १। विषयसुखाभासाला मानस विटले, दया करा देवा! । स्वोन्त्यर्थ झगडती-परि माझ्या अभयकर क्शिरीं ठेवा ॥२॥ योगक्षेम तयांचा निजधन त्यां आर्पसि सद्धाव करिते जतुझ स्मरण 0 ३ बापा ! संचित जाळी, दयाकरा ! तूचि आरोग्य; यश, छुसपत, दे भजला, घाव, विसी यात जे हुल शरण । सि पावसा । वाध; पाव कसा * र, पिक झं व मायानिधि रप (द१सड) एर 81 अदाप बसन्त त ुभ्ख ९०६ (भ्या; प ला आस बय रि क जा झ्यणाये झा र न्या प आ जा टप्म्य्म््य | र डस र य टा ग शा 1 । ष्ट क न... ह े य । ५ म ६ र (1 र “म ७ | पद धं 4 १ | य) ४ स्प ९५ रार (४९६ ६ [न म सरत[च खार ४ ४ व्यद्टर हसन गभसच्य व्यद८र२८८:; च प टा आन रत कयास [आ ' आलि नि । ६८.20 “065 २2७ १२) र पी मद विषयादिषांचे (४८, प ट्‌ सर्व सुखात त्या धा घात राज्य असो, लावा या स्वच्च $ २2 १: हार्ड पकडावा च्यात: स्या क्षी ट्र न ग र ः के क ] घ्या न्या रः शम आ मव गनचा असा. आस सा 1 (स भु टर प [न र्र )' भै ९ न न “०, झ््पौ म 1९ भ की [र म सिर ८& असे हई च्य न न ५. र न्य ६. 87 क ८70९३ े ४ हसि. ह दन लि प प व 1 र १ र मि क पा वि व न अद ळा 9 हपसा वक, | नत टन भभ ग का र्र प 1 भा पया मर स्यिपग ह फा । ॥ स न्हे ४. ४५५५ टे. ४९४४४ 4४६ ४ “४4 ११६ टे प गै र स्यू जी ए६॥91- दातच & लहा शे हळ उ अस्‌ भेसूर ” ले त भा ७ नाच अस थगवत्मम, शिरो मन न दिपद हरिपादं इदुक्ल सजला स्वपराथ वर प्रभत मागाया । भा मा चरन सतचारच नमना ७७७2१७22०2) | ल ग ची तमे ९ र २4५) 3 मूळात धु घाध की. रत्ना त सान श्व्य तसा दर प्रसाद बात सवाद्रयात 2 «न सत्कध । द्र न साच इथ ७९ र| ल ६४3 थ्‌ [७ !। प यत काराचा 0८ शी क ह गाया ।॥। १० ॥
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now