मुमुक्षूचें सिंहावळोकन १ | Mumukshhuuchen Sinhaavalokan 1

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Mumukshhuuchen Sinhaavalokan 1 by लक्ष्मण रामचंद्र - Lakshman Ramchandra

More Information About Author :

No Information available about लक्ष्मण रामचंद्र - Lakshman Ramchandra

Add Infomation AboutLakshman Ramchandra

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
मुमृक्षूरचे * सिंहावळोकन.” ॥। पाहेलें मंगलाचरण ॥। आयी. श्रीरामा ! जयरामा ! जयजयरामा ! विभो ! घनच्यामा। तुझिया पदकमलाहुनि आधार जगत्त्यी नसे आम्हां ॥ १ ७ विषयसुखाभासाला मानस विटले, दया करा देवा ! । स्वोन्नत्यथ झगडतो परि आपुला अभयकर शिरीं ठेवा ॥ २ ४ योगक्षेम तयांचा चालविसी येति ज तुला दारण । निजधन त्यांत आर्पासि सद्भाचवे करिति जे तुझे स्मरण ॥ ३ ॥ बापा ! संचित जाळी, दयाकरा ! तंचि होसि पावकरा । आयोग्य, यदा, सुखंपत, दे मजळा, धांव, घांव; पाव कसा ॥४$ मायानिर्मित दुःखे दुःसह परि तीं अपाप ओसरती ।. सरतीच यातना जरि जीव जगन्नायका ! तुला स्मरती ॥ ५ ॥६ व्यंकटरमणा ! संकट वारनि दावीं अकंटक सुपंथ । खंत कशास्र करूं? यश-सुख दे, पाहो नको नको अंत ॥ ६ !॥: परवशताचि निरय परि त्यांतुनि सोडील एक सत्कमे । सवे सुखाचे वमाचे घम, इतरथा न पाविजे दमे ॥ ७ ॥ त्या धर्मी माते मुंतो, जसि कां ग्रूळासि सुंतते माशी । पुरूषार्थसाधनीं बा! घ्माचे जीवासि येत कामाशीं ॥ ८ ।। दे वुद्धीत खुनिश्चय, तैसा दे खुप्रसाद वाणीत, । सर्वेद्रियांत भगवत्प्रेम, शिरे मन न विषयघोणींत ॥ ९ ॥। हरिपर्दि मुमुश्ल सजला स्वपराथ वर प्रभूत मागाया । लावा या स्ववारेत्रे संतचरिद्वे प्रभूत्तमा ! गाया ॥। १० ॥। य.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now