अनेककवि कृत स्फुट अभंगांचा संग्रह | Anekvikrutasphutabhangancha Sangrah

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Anekvikrutasphutabhangancha Sangrah by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(१९) स्फुट अभंग. तुझीसत्तानाहींगायाइरी ५ काळाची मरारीयेतांकडे ॥ २0) काळाचे- आतुर तापाच्याहाराशी १ व्यरथेमीमी त्यासीह्यण शीचा ॥ ३0) हंसरा- सह्मणे नररेह्ायायें ॥ जीउचाक्तस्हाचे तरी धन्य १४) र झ्भंश४. ह देह हायाहला असि अमंगळ । अरघाविटाळ आकारला ।१॥ प्तिसा- चेंरेत एकञजाहाले कर्मे निपजले देहस्याचे १२) अशत्हारेताची केर ळ्‌गांरोडी १ मीमीरेह औीहीकामानये १3) हंसदासह्यणेमीरेहकशी- झीगदुःखन्िंपावशी असिषार॥४॥ उ र . अआअसमग'*<.. ठ टं विराळाचादेह विराळीजया्सी १ विटॉडचिझालामुर्ककाळी॥११)आः- दी अंतींदेहसर्वस्पे ओंवझा केसारेसोवळामध्येसाला ॥२॥ विराळो चारेह अशझ्द्ाचाराशी॥ मीयणेभओोगिशीच्यथेदुषख ४) हंसरासहय पीमीसी रेह्सांडी॥ ब्रह्मरसींबुडीदेरेयना) ४0 ह ४ इंग ७६ बि दुजियाचामळ अति असंगळ जाहलानिखळ द्हत्याचा १ केवीते! दू होशीसांगेंबासाचार'परथनी'घरहोयकायी १९ ह्मणोनिवंदेहे मोहेशीनिश्चवय १सांगेपेर्शायपूजऐसें॥३हेसरासह्यणे अवलार- शशी वराबूंयावशीयमदंड ७) र अभंग ७ ह मातेच्या अशः्हास्त्रारहोयजेव्हां ५ विराऊहासैव्हो येद'झाज्ञा भप रउक्तपसेभणुहत्याजनीभपिदरेताहाचिय्यर्थहोतां१२॥ऐसेस्क्रेन बंडु अमंगळ भरेहत्याचेफळतूजगाते ५३१ हंसरासह्यणेमीमीत्याकरि शी थिकछारदूजशी निंखेजेन्याभेरभे... न ४ १5 १. अप्यंशध>. उ . मा्ेचें शोणित पित्तियाचें रेत भयोनी मिसळत ज्नसीन्या ॥१भमेव्हांशा पु्ीया घू्वबॅकमापरि भेगभंहाउद्रीपडतसे १२) मळमूत्रादिकीबुहो- चिंचा पाहे ॥ अथोसुखराहेदैन्यवाणा १ ३0) हंसदासह्मणे कश्तेथवांचे ' आरची असाचेदूंयिमनाभेझ ति र या
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now