नवनीत | Navnit

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Navnit  by अनंत काकवा प्रियोळकर - Anant Kakva Priyolkarपरशुराम बल्लाळ गोडबोले - Parshuram Ballal Godbole

More Information About Authors :

अनंत काकवा प्रियोळकर - Anant Kakva Priyolkar

No Information available about अनंत काकवा प्रियोळकर - Anant Kakva Priyolkar

Add Infomation AboutAnant Kakva Priyolkar

परशुराम बल्लाळ गोडबोले - Parshuram Ballal Godbole

No Information available about परशुराम बल्लाळ गोडबोले - Parshuram Ballal Godbole

Add Infomation AboutParshuram Ballal Godbole

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
१४ र नवनीत (69 फाक्षण 18 जह्याह ]08पश. उ क्षणे फिक्षर्लल€ 0 ठुग्रगंठण फिकट ० इ&]हटपंठपड किठण (96 शक्षिबिप ०88 स्थफिठिप पिर, 31088९8178 158895 . 8190प1त 7० 96 वांडटकावंपण्ड्व. ८ या प्रश्नाचा निकाल पाळंद्यांविरुद्ध झालेला दिसतो. १८६४ सालची पांचवी आढत्ति मळा पाहावयास मिळालेली नाहीं; परंतु माझ्या संग्रही असलेल्या पुढील सहावी (१८६८), सातवी (१८७१) व आठवी (१८७३) या परशुरामतात्यांच्या हयातींत प्रसिद्ध झालेल्या आहृत्त्यांमध्यें ते निबंध प्रसिद्ध झाळेले दिसत नाहींत. नवव्या (१८७८) आहत्तीच्या तपासणाऱ्यांच्या सूचनेंत भास्कर दामोदर ह्यांनी छेदांविषयीं लिहिळेला निबंध नवनीताच्या मार्गील कित्येक आढहत्तीत आरंभी छापला होता, परंतु आतां त्या विषयावर परशुरामपंत तात्या ह्यांचा स्वतंत्र ग्रंथ क्षाल्यासुळें तो निबंध येथें गाळला आहे, अशा अथीचा शेरा आढळतो. *'लवनीता'चा दुसरा भाग *सवनीत भाग २. कवितासारसंग्रह १ नांवाचें नवनीताच्याच आकाराचे एक छहानसें पुस्तक परशुरामपंत गोडबोले यांनी १८६३ साठीं म्हणजे * नवनीता १ चीं 'चवरथी आवृत्ती प्रकाशित ज्ञाल्यावर स्वतःच प्रसिद्ध केले, त्याचाही येथें उल्लेख करणें अवश्य आहे. या पुस्तकाला आश्रय देण्याबद्दल डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनकडे पाठविलेढा अर्ज सरकारी दरांत उपलब्ध आहे. त्यांत तात्या लिहितात, “ अजें करितों ऐसाजे. पूरी नवनीत किंवा प्राकृत कवितांचे वंचे या नांवाचें बुक जालें आहे. त्यांत ग्रंथसंग्रह पुष्कळ असल्यामुळें त्याची किंमत देण्याचें गरीब लोकांस सामथ्ये नसल्यामुळें तं बुक त्यांच्यानं विकत घेवत नाहीं तेणेंकरून कविताग्रंथ वाचण्याची त्यांची होस पूर्ण होत नाहीं. यासाठीं त्याच मासल्याचें थोड्या किंमती।त लहानसे एकादें बुक असावें अशी बहुतांची इच्छा समजण्यांत आल्याबरून मी एक नवनीताच्या मासल्याचें छहान बुक तयार केले आहे. त्यामध्यें नवनींतांतील कविता न चेतां दुसरे वेचे वेऊन घातळे आहेत. बहुतकरून मराठी सवे कवींच्या कवितांचे थोडथीडे वेचे नमुने यांत आहेत, व जे चांगले मनोरंजकसे वाटले तेच घेतले आहेत. हें बुक गरीब छोकांस घेण्यास सोयीवार पडावं म्हणोन याची किंमत आठ आणि . “आना अका कण. आवाकााहक-व.. 8९- : :-.” व प नि आक प प भाजावा क अ की तक 1810 ; 112. 3385-86
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now