भाग्यवान | Bhaagyavaan

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Bhaagyavaan by पु. ळ. देशपांडे - Pu. L. Deshpande

More Information About Author :

No Information available about पु. ळ. देशपांडे - Pu. L. Deshpande

Add Infomation AboutPu. L. Deshpande

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अक पहिला ब च्या प चि तवा पि नि पि पिसा प अ. र आटा चनी नीड गाधी नारा चना चे आच जाच तोडी जी च्ी पिटी ची संभा : म्हंजे १-पानाचं घे इकडं-( सरस्वती पत्रिका ठेवून आंत जाते व पानाचा डया घेऊन येते. ) सरस्वती १ मात्रदिन आहे आज- सभा : है काय असतं आनी ८ १-चुना सुकलाय ग-पानी आन थोंडं- न्हाइतर तूं बस तुज काम करीत, मी आनतो- सरस्वती १: बसा तुम्ही, मी आणतें-( आंतल्या खोलींत जाते. ) संभा १ सुपारी म्रिऊन ये चांगलीशी-ह्यांतली क्रिडकी निगाली- सरस्वती १ हो आणतें-( सगम्त्रती पाणी चुन्याच्या डीत ओतते, सुपारी देते ). संभा १ (पानाच्या दिरा काटीत ) तुझी आपली साळंतली नोकरी झाक बग ! कामापक्षी सुट्याच जास्त- सरस्वती : ( खर्चीयर बसते. पुन्हां मांडीवर उत्तरपत्रिकांचा गट्टा घेऊन तपासीत ) तर १ आमच्या सम्या तुमच्या डोळ्यांत येतात १ दोन दिवस पोरं हाकून दाखवा*मेटाकुटोला येईल जीव ! संभा : अग माझं बी गिऱ्हाइक पोरांचंच असत कीं-तुज्या साळंम्होरं संभरदा चिकी इकाय हबया असतो कीं मी-खरं तर तूं वळक दिकून दावीत इस साळत असतानी- सरस्वती १ इ्श्-ओळख न दाखवायला कायर झालं-तुमचं आपलं कांहीं- तरीच काका- संभा २: बाकी बरात्रर हाय म्हना-कसं झालं तरी तूं थितं मास्तरीनबराई- चिकीवाल्याची वळक दाकवायची मंजी जरा पोजीशन बादच होती- सरस्वती : तर १ आणि माझे ब्याबा काय असे सरकारी अमल्दार लागून राहिले आहेत * संभा : हा- त्ये बरी खरंच म्हना- तूजा त्रा रद्दीवाला आन्‌ तुजा काका चिक्कीवाला-अरीच्या-तुज्या बाचं चित्‌ जाग्यावर न्हाई कराय आतांशीं-- कळकळ क धक्का पी “ण अण प प अ हाच. आ... लड... वढा... अ “१ “वा आ अकरा
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now