किमया | Kimayaa

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Kimayaa by ना. के. शिरोडकर - Na. K. Shirodkar

More Information About Author :

No Information available about ना. के. शिरोडकर - Na. K. Shirodkar

Add Infomation AboutNa. K. Shirodkar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
बातमीदाराची करामत समोरासमोर तोंड करून ते दोन गांव उभ होते. मध्ये खार्डीचे पाणी चुळबूळ करीत होतं. दोन्हीही किनाऱ्यांवर पाण्यांत छवणारी हिरवीगार झाडे व सुकतीच्या वेळीं किनाऱ्याखालीं दिसणारी रेतीची ती संथ नी भव्य पट्टी, यामुळें ते दृह्य पहाणाऱ्याला मोठ आल्हाददायक वाटे. खेर्यीज दॉन्हीहि गांवांत पाऊल टाकलं कीं त्या गावावर निसर्गाचा वरदहस्त तर नाहीं, अशी गोड॒इोका मनांत डोकावयाची. दोन्हीही गांवच्या लोकांना एकमेकांशीं सलगीच नातं कायम ठेवतां यावं म्हणून गांबांत पन्हेळाची योजना हाती. गांवचे लोक त्या पन्हळाला “तार? म्हणत. त्या तारीचा मक्तंदार खातु नांवाचा एक कोळी इसम होता. पन्हेळ पैलतीरी जात होता. खातुच्या हातचें वल्हें
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now