संगीत राजसन्यास | Sangiit Raajasannyaas

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Sangiit Raajasannyaas by राम गणेश गडकरी - Ram Ganesh Gadakari

More Information About Author :

No Information available about राम गणेश गडकरी - Ram Ganesh Gadakari

Add Infomation AboutRam Ganesh Gadakari

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
( कै. राम गणेश गठकयी यांच्या हस्तलिख्रित ठांचणांवरूब ) १1०६ 8पावाट द हिट्शाणाई राजसन्यास राजसंन्यास 15 8 घित्फलए1ह-ए1बिझ: 6 एचपटाोह ६० पणवेल6 6 1010६ 15 ६४3६ ०! राजसंन्यास ज!10)) €$8009 ठप] 106810.-- सार्वजनिक मनुष्य आणि खासगी मनुष्य याच्या लढ्यात जसजशी जबाबदारी मोठी असेल तसतशी इच्छा मरत जाऊन, कर्तव्यमय रुक्ष आयुष्य - निरिच्छ आयुष्य - निष्काम क्रिया विजयिनी व्हावयास पाहिजे. सर्वात्मक परमेश्वर निर्विकार आहे; राजा हें परमेश्वराचें जड दृष्टीला दिसणारे स्थूल व व्यापकतम स्वरूप आहे; म्हणून राजा हा जगाचा इच्छाविरहित उपभोगशून्य स्वामी आहे. पु्ा5 8079 (७ ७6 टाहकात 62४७)छा०९त (० संभाजी ७५ साबाजी 1) प€ 1िपप इल्हा6 01 पट मिड 8९६; बपते (0७ ७6 9०६४8]1४ 780४15९ ७२ येसूबाई 10 6 0637: $९९0€ चिड €0818980(615 मि०. 1 मिठ. ग एा008-5106 1२121६-डातट ) सार्वजनिक जबाबदारी कळणें व न श्‍ कळणें हें नाटकाचे मुख्य सूत्र. आणि मुख्यतम व्यक्तीच्या कतेब्यपरायणतेवांचून टा बाकीच्यांची-परिस्थितजनाची पुण्याई र होते, ही या सूत्राची व्यवहारिता. य । नाटकांत सर्वानी नुकसानींत येणें अवश्य ड ८ भद्र | (५ र टर श्‍ ' । आहे; कारण, मूळ बिदु संभाजी शुद्ध नाही म्हणून चांगली बाजू चूक नसतांनाहि दुःख भोगिते, व चुकलेली । बाजू आपल्या बेजब्राबदारीमुळें नुकसानींत । येते. बेजबाबदार जीवांशीं पुण्यजीवांचा प०. पर! संबंध आला म्हणजे त्यांची पुण्याई | ०. शा देहू निष्फळ होते. चांदणी येसूत्राई, शिवांगी, साबाजी चिटणीस दुःखी
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now