सत्यविजय नाटक | Satyavijaynatak

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Satyavijaynatak by माधव नारायण - Madhav Narayan

More Information About Author :

No Information available about माधव नारायण - Madhav Narayan

Add Infomation AboutMadhav Narayan

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
की न्श्प् त अंक १ ला. । घुर मम हा जरी दज सम भासतो ॥ ' ' लीचनी जणुं पहा शल्य सलतो ॥ चलता ह कसा येथुनी झडकरी ॥ आजपासोनि संबध तुटला ॥ असा दुर्मती निपजळा० ॥ १ ॥ सत्यावजय-नशिरबी असेल तर मारपुवेचसे काय, पण [र दारा गारगारबांना षडूस अन्ने कां घालणार नाहीः क नर करना करे तो नरका नारायन होय, ? र ही पद» ( सुखोपभोगान या चालीवर, ) अंध पंगु वा नाहीं वेडा बाधिर मुका थांटा ॥ तनु झिजवोनी ही दिनरजनी मिळविन मी पोटा ॥ धन संपादन करावयाचा माग नसा खादय ॥ मुळीं नको मज स्पष्ट सांगतो ठा जारे तोटा ॥ 'अपापाचा माल गपापा जान लंगोटा ॥ नद्विबीं येतो सत्य करि अ मग भिंक्षेचा छोटा ॥ द ._ धनमित्र-आंनाला नातू उपदेश करिते आहे पहा! ..' नित्याची खोड मेल्यादीवाय जाणार नाहीं. पहातो कीं. _ आतां चंडूलाह्ाची काय करामत आहे ती? असा कुलांगार॒' गोटी येण्यापेक्षा मळींच निपुत्रिक अतलेलें बरे ! ] - सत्यविजय-- री नि आ रि जि कक्‍स्लसकमस्युनयनस्लाुनापटरराप्िरानिडलसमस्ुला नाचत र मधचरसुधावार्णाश्रवाणिवसी ॥ पत्र-ये मा धन- छाभाहनी ॥ न्यून वाटला जनका या जरनी॥
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now