श्री ज्ञानेश्वरी दर्शन | Shri Gyaneshvarii Darshan

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shri Gyaneshvarii Darshan by शिवाजी न. भावे - Shivaji N. Bhave

More Information About Author :

No Information available about शिवाजी न. भावे - Shivaji N. Bhave

Add Infomation About. Shivaji N. Bhave

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(७) रै ८ पूर्वा, नंतर ९ पुण्ये गंथ: पूथिव्यांच, चंतर ८ प्रणव? स्वेवेदेषु शब्द1खे पोरुषं रवु, नंतर ९ तेजश्वाश्मि विभावसो जीवनं सव भूतेधु सै १० व्या छोकपूरवांचानतर झो. ८ मधीळ तपश्षारमि बिमावसो ८ १० २२ नतर २६१ ४० नंत ३९ ११ ४ पश्य मे पार्थ रूपाणि ५ छोकांतीळ १३ २२ मधीळ * भोक्ता १ पद ११ म्ये रश १४ ११ व्या नंतर १४ वा झक १२ कोक पूर्ण नंतर १५ चा पुर्वाे १४ १३ छोक पूण नंतर १५ व्या चा ठत्ताथे १५ १ मधीळ छंदासि यस्य पणानि २ मध्ये २ ज्ञानिश्वरीत सोडळेछी गौततीळ कक पदे इ० «> र __ १ २३ घातराष्ट खरीज सर्व हक ३५ * किंनु महकृते * रै १ ३६ एतान्‌ भाततायिंन! ३८ उत्तरय.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now