लाडकी लक्ष्मी | Laadaki Lakshmi

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Laadaki Lakshmi by गणेश कृष्णा शास्त्री - Ganesh Krishna Shastri

More Information About Author :

No Information available about गणेश कृष्णा शास्त्री - Ganesh Krishna Shastri

Add Infomation AboutGanesh Krishna Shastri

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
प्रवेश १ ला. ] लाडकी लक्ष्मी ९ नारद--नाहीं तर केव्हांच साऱ्या जगाचा उद्धार झाला असता! स्त्रियांची सुंदर कुडी म्हणजे ती पुरुषांच्या पायांत पडलेली सोनेरी बेडी ! खुमति--संपली का ल्लियांची निंदा १ का आणखीं करणार आहांत १ पवत --स्त्रियांचा सुखचंद्र, म्हणजे आमच्या भावसुर्याचं खग्रास ग्रहण, नारद--स्त्रियांचं सुंदर हास्य, म्हणजे आमच्या ब्रह्मचर्याची भेसूर अमावास्या ! पवत--ल्त्रियांचा शुंगार, म्हणजे आमच्या तपाला जाळणारा अंगार ! नारद --म्हणून म्हणतो, पोरी! दूर हो ! पायांना स्पर्श करूं नकोस-- जवळ येऊं नकोस ! खुमति--दुम्ही आम्हा स्त्रियांची आपमतलबीपणानं निदा करतां, पण तुम्ही पुरुष काय कमी निंद्य आहांत १? तुम्हा पुरुषांमुळेंच आम्ही जन्माच्या गुलाम होतों ! तुम्हांला आम्ही देव मानायचं आणि त्याचं बक्षीस काय, तर जन्मभर तुमच्या खरपूसशा लाथा खायच्या; तुमची पूजा करतां करतां बायकांना देवाकडेही लक्ष्य द्यायला वेळ मिळत नाही ! बायका घाणीची खाण असतील, पण या बाबतींत तुम्ही त्यांच्यावरही ताण करतां ! पवत--मित्रा ! पोर मोठी खमंग [दिसते ! आमचं तोंड बंद करणारसं वाटते ! . नारद--दहंः ! या पोरीला गप्प बसवायला रे कितीसा उद्यीर ! खुमति--स्त्रीजात निंद्य असती, तर ती वेदमान्य माठृदेवी बनलीच नसती- इतकंच नव्हे तर ती परमेश्वरानं निमीणच - केली नसती ! मला वाटतं की, स्रीजात तर वाईट नाहींच, पण तिला भिणाऱ्या तुमची तपश्चर्या मात्र त्यांच्या पदराच्या वाऱ्याने कोसळून पडण्याइतकी कची दिसते ! खरा तपस्वी असा कच्च्या दिलाचा आणि अरेरावी तोलाचा नसतो ! तो जगांत कुणालाच भीत नाहीं आगि त्याच्यापासूनही कुणाला भीति नसते ! पवेत--चूप ! आमची निंदा करतेस ! नारद--आम्ही एवदे' तपस्वी आणि आमचा अपमान करतेस ! खुमति--ज्या जातनं निम्मं जग व्यापलं आहे, जिचा आधार घेतल्या- वांचून परमेश्वरालाही साकार बनतां येत नाहीं, जी नसती तर वुम्हीही
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now