निशिकांतची नवरी | Nishikaantachi Navari

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Nishikaantachi Navari by अनंत काणेकर - Anant Kanekar

More Information About Author :

No Information available about अनंत काणेकर - Anant Kanekar

Add Infomation AboutAnant Kanekar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
११ निशिकांतची नवरी लाच. च. चे टि चि / ५ चट आच. अ चि की चि सा अ च चट ७.४ ९ ल 2 अ अ आळ अच की ची अ. अ. चे * /£ ४ च ठ भर शं चोली री चि. री ची विवि कुंदा : तुझे नीळकंठराव होय! मेना : माझे १ इस्ट !-म्हणजे कायग ! कुंदा : पुरे, पुरे. आतां लाजू नकोस. माहीत आहे मला सगळं. भैना : होय ना १ मग बरं तर. मागं आपण मुंबईला गेलां होतों, तेव्हां पाह्यलं होतंस ना तूं नीळकंठरावांना १ त्यांच्याबरोबर गोरटेलासा एक मुलगा होता ना १-तो निशिकांत. कदा : मला नाहीं आठवत. मी नाहीं पाह्यलं त्याला. भैना : माणूस मोठा छान आहे. पण स्वभाव जरा तऱ्हेवाईक आहे. गडीनोकरांशीं नी सामान्य माणसांशी इतक्या मोकळेपणानं वागेल की त्याला कांही सुमारच नाही. पण आपल्या घराण्याच्या तोलाच्या एखाद्या प्रतिष्ठित गुहस्थासमोर, किंवा बरोबरीच्या सुशिक्षित ल्लियांसमोर नव्या नवरीसारखा खालीं मान घालून उभा राहील-व्याच्या तोढांतून शब्द फुटायचा नाहीं ! कुंदा : मग मी बोलूं तरी काय त्यांच्याशीं १ खुद्याल एकत्र बोला- चाला नी काय तें ठरवा म्हणून नानांनी मला अगर्दी मोकळं रान दिल आहे. पण काय ग, तुझं आणि नीळकंठरावांचं कुठपर्यंत आलं आहे १ आईच्या मनांतून मात्र तूं बाळूशीं लग्न करावं अस आहे. आकाशपाताळ एक करील तुझी ही भानगड तिला कळली तर ! भैना : कालच आत्याबाईनीं लग्नाची गोष्ट काढली होती माझ्याजवळ- मीही आपली * होय होय * होय होय करीत होते. मला एव्हां त्यांचं मन दुखवायचे नाहीं. गोड गोड बोलून मला तेवढा दागिन्यांचा डबा त्यांच्याकडून काढून घ्यायचा आहे. चोरून मी नीळकंठरावांझी लग्न करणार आहे, असे जर का आत्यांना कळल तर त्या डब्याची आशाच नको 1 कुंद ः कसला ग डबा १ मला नाही माहीत. भैना : माझ्या आईच्या दागिन्यांचा आहे तो. आईन मरतांना आत्याबाईंजवळ दिला होता तो ठेवायला माझ्यासाठीं. तसं दागिन्यांचं
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now