अदृश्य माणूस | Attashya Maanus

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Attashya Maanus by भा. रा. भागवत - Bha. Ra. Bhagavat

More Information About Author :

No Information available about भा. रा. भागवत - Bha. Ra. Bhagavat

Add Infomation About. . Bha. Ra. Bhagavat

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
फेब्रुवारी महिन्यांतला एक दिवस. कडाक्याची थंडी पडली होती. झोंबणारा वारा वह्दात होता. बर्फाचे झोत सुटले होते. अशा हवेंत ब्रँबलहस्टे स्टेशनवरून एक विचित्र वाटसरू चाळत चालत ऐपिंग गांवांत आळा आणि मिसेस्‌ हॉलच्या पथिकाश्रमांत त्याने अडखळत पाऊल टाकले. प्रवाशाच्या हातांत एक लहान काळी बंग होती. आंग डोक्या- पासून पायांपर्यंत कपड्यांनी झाकलेले होतें. हातांत जाड हातमोजे होते आणि डोकीला मऊ फेल हंट होती. हॅटचा रुंद पट्टा त्यानें इतका पुढे ओहून घेतलेला होता कीं नाक्काच्या चकचकीत बोंडी- खेरीज त्याच्या चेहऱ्याचा तसूभरसुद्धा भाग दिसणें शक्‍य नव्हतं. त्याच्या खांद्यावर आणि अंगावर बफीची पुटे बसलीं होती आणि हा की ण विचिन्न पाहु णा? र १




User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now