मराठी सुरस भाषांतर ५ | Maraathii Suras Bhaashhaantar 5

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Maraathii Suras Bhaashhaantar 5 by कृष्णाजी नीलकंठ द्रविड - Krishnaji Neelkanth Dravidयशवंत गणेश फफे - Yashvant Ganesh Fafeरामचंद्र भिकाजी दातार - Ramchandra Bhikaji Daataar

More Information About Authors :

कृष्णाजी नीलकंठ द्रविड - Krishnaji Neelkanth Dravid

No Information available about कृष्णाजी नीलकंठ द्रविड - Krishnaji Neelkanth Dravid

Add Infomation AboutKrishnaji Neelkanth Dravid

यशवंत गणेश फफे - Yashvant Ganesh Fafe

No Information available about यशवंत गणेश फफे - Yashvant Ganesh Fafe

Add Infomation AboutYashvant Ganesh Fafe

रामचंद्र भिकाजी दातार - Ramchandra Bhikaji Daataar

No Information available about रामचंद्र भिकाजी दातार - Ramchandra Bhikaji Daataar

Add Infomation AboutRamchandra Bhikaji Daataar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
चित्रांची खूचि. कि सियस) ति कर्णपवे. बुद्धिमान्‌ भीमसेन दुःशासनाच्या रक्ताची रुचि घेऊन क्रोधमुद्रेने आसमंताद्वागी अवलोकन करीत म्हणाला. “ हे महाथनुधैरा पार्थी, क्षणभर थांब! हें भूमींत रुतलेले चक्र मला वर काढूं दे! ” शल्यपवे. त्याला बहेर निघालेला पाहून............ त्यांनीं एकमेकांचे हातांवर हात मारिले. त्याने डाव्या पायाने दुर्योधनाचे मस्तकावर लाथ मारिली. अर्जून म्हणाला, “ गोविंदा, हे भगवन्‌ , हा रथ अग्नीवांचून कसा जळला” ” कृपाचायीनी राजाज्ञेवरून अश्वत्थाम्यास सेन्यापत्याभिषेक केला, साप्लिकपवे. उलूकोपदेशग्रहण, अश्वत्थाम्यानें त्यावर दिव्य अखांची वृष्टि केली. खीपवे. श्रीकृष्णाने हातांनी भौमास मार्गे ढकलून भीमाचा लोखंडी पुतळा पुढें केला! ग्ध २२६३ २५४ ९७ र १६९ १७४ १८
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now