श्रीमद्भागवत भाग १ | Shriimadbhaagavat Bhag 1

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Shriimadbhaagavat Bhag 1 by बाळकृष्ण शास्त्री - Baalkrishn Shastriरामचंद्र भिकाजी दातार - Ramchandra Bhikaji Daataar

More Information About Authors :

बाळकृष्ण शास्त्री - Baalkrishn Shastri

No Information available about बाळकृष्ण शास्त्री - Baalkrishn Shastri

Add Infomation AboutBaalkrishn Shastri

रामचंद्र भिकाजी दातार - Ramchandra Bhikaji Daataar

No Information available about रामचंद्र भिकाजी दातार - Ramchandra Bhikaji Daataar

Add Infomation AboutRamchandra Bhikaji Daataar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
उबग अ 3 १ आतला: आह, शी -१ 6446०. अका भीक अ व 7 ४ न ह > ऑाहद “ च्याय. पुरुषाचं आणखी वर्णन. ) ईन्वरमक्ताचा प्रभाव. निरनिराळे अवतार, उ (तवा ईश्वराचे विशेष भवतार [ठिथा. -.. के परीक्षिताचे शुकु[चायास प्रश्न. चया. ... न 3 भगवन्मायावर्णन, पैकुंठलोक, नार[य- णाची मृर्ति, चत:>लोकी भागवत, 'हावा. ... न » भागवलांतीळ विषय, नारायण हे. नांव ण्हण्याचं कारण, हश्वराचें स्थूल स्वप. तृतीयस्कंधः द्विला. ... र विंदरानें गहत्याग करण्याची कारण विदुगाच्या उपदेशाचा तात्पय)थ. विदु राची तथेयाचा. विदराचे उद्भवास प्रश्न सरा र्न उद्वाची विद्दुरात उत्तॉ. श्रीकृष्णाचं संक्षिप्त चित्र. बाललीला. तेखरा. :.. श्र श्रीकृष्णाचे संक्षिप्त चर्त्रि. ( पुढील: वृत्तांत, ) वाथा. :-.. उद्भवाचीं बिदुरास उत्त'. ( यादवांचा नाश व श्रीकृष्णाचं नियाण. ) पांचवा. ... १ स विदुगचे मैत्रेयांस प्रश्न. भेत्रेयांचीं विदुरास उत्तरे. जगदुन्पातते, देवतांनी के- लेली परमेश्वराची स्तूति. सहावा विराट्परुषाची उर्त्पात्त लासचा विदराचे मेश्रयांस प्रश्न. मेन्रेयांची उत्तर विदुराचे आणली प्रश्न. भाढठचा. र्क के कक क$ कै कश ७७७ पृष्ठ. | अध्याय. मागवत पराणाचो पर्वपीठिका. मृक्ष्म भृतं, पद्मकोश व अह्मदेव ह्यांची उत्पातते बह्मदेवास दिसलेले ईशवरस्वरूप. चंदन- वृक्षाचे दपक. पर्वताचं रुपक, ८६1 नदया. क बह्देवानें कळेल मगवंताची स्ुति. मगवंशांचं भाषण. दहावा. .-.. , र कालाची उत्पात्ते व दहा प्रकारच्या सूर्टाचं वर्णन. अकरावा ...- लि उ कालमान व आयुर्गणना. बारावा ््े कष मवियादिक सृष्टि व स्वायभव मनु व शतस्ूपा ह्यांची उत्पात्त. ८ ४ क$ ३ क्क के ८८ ९२ म्भ्कै ९७ 8. तवरावा. नभ वराहावतार, बह्यदेवपभूृतींनी वराहरूपी परमेश्वराची केलेली स्तुति. चोदावा हिरिण्याक्षाची उत्पत्ति.(दितीच्या ठिकाणी गर्भसंभव. ) पंधरावा. हिरण्याक्षाची उत्पत्ति. (सबकादिकांचा जयाविजयांस शाप. ) सोळावा टिरिण्याक्षाची उत्पाते. [सनकादिकांचें सांत्वन, ] ( जयविजयांस शाप होण्याचें काण.) ११३ सतरावा. “न मयेकर उत्पात. भादिदेत्यांचें जन्म, हिरण्बाक्ष व वरुण ह्यांचा संवाद. अठरावा. -.- ७० $ क्क उ अ ७७७ १०४ कझ्कै र्क १०६ $$ क्क १०९३ व्‌ र ११५ हिण्याक्षाचें ब भगवंताचे वाग्युहू, हिर- ११९], ्याक्षाशी युट ब मह्मदेवाची सूचना, पृष्ठ. १३२ १२८ १३३ १३७ १४१ ४ १४९ १५१ १५३
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now