श्रीसीता स्वयंवर १२ | Sri Seeta Swayanwar 12

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Sri Seeta Swayanwar 12 by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
बिकास आ 1 र '. श्रस्तार्वनी पथ्‌ पदर्पकजीं ठाव दीनास द्यावा । _ सखा आपुला मित्र ऐसा ह्मणावा ॥ ४१॥ पुन्हा मागुते या चि पंथे चि यावे । दिनानाथ सनाथ मातें करावें । ॒ जयश्री सवें साजंरी ते पहावें । असं आते माझें असे पूरवावें ॥ ४२॥। असा सुंहानं वर मागतळा व श्र[रामानं तथास्तु हटल, नंतर रामं तेथून मार्ग पुसत पुसत पुढें गेले वेणीस्वामि पंथावळोकी स्वभावें । वना दंडका कोण मार्गेण जावें । र ' विधीनिर्मिता तो पथा पूसताहे । ह न जाणों महीमा कसी काय आहे ॥ ४४ ॥ ' अशीं वेणाबाईंचीं दोव छहान पण प्रेमळ स्फुट प्रकरणें आहेत, । त्यावरुन माझा असा तर्क आहे कीं, रामायणांतील इतर कित्येक प्रसं- गांसंबधानें त्यांचीं अशीं च आणखी कित्येक स्फुट प्रकरणें असावींत. ती भाग्यानुसार हातीं येतील तेव्हां खरी. “ सिंहासन ?! व“ उप- देशरहस्य ” अशा दोन प्रकरणांचा अस्पष्ट उल्लेख श्रीदासविश्रामधामांत आला आहे, त्यावरून त्यांचीं अशीं दोन प्रकरणें असावींत, असें माझें अधुमान असल्याचे मी वर झटले च आहे. वेणाबाईच्या उपलब्ध भंगपदांपैकी प्रसंगवशात्‌ कांहीं वर आलीं च आहेत; असो. वेणाबाई'चा 'संतंत्र असा ग्रन्थ फक्त प्रस्दु्तंचा “श्रीसीतांस्वयंवर ” एवढा चं उपलब्धं आहे. याशिवाय गिंरिधरांप्रमाणें त्यांनीं कांहीं रामा- थणे रची असल्यास व तीं यांपुढे उपलब्ध व्हावयाची असल्यास ईश्वर जाणे”! संकेतरांमायंणांपैकी पहिली सहां कांडे वैणांबाईकंत अ- खाबांत; अशी माझी 'कल्पना आहे व ती प्रतापाच्या प्रस्तावनेत नमूद क्रेलीं च आहे. ८ रावयुलाही तलना ति गान हकवा वडयसापट. नाप $ प | र र असाळसाआाकनटर्तुसपानितनत्यान वत म असि विकि. आ
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now