ज्ञानेश्वरी - अंतरंग | Gyaneshvarii Antarang

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Gyaneshvarii Antarang by कृ. वें. गजेंद्रगडकर - Kri. Ven. Gajendragadakarरा. द. रानडे - Ra. D. Rande

More Information About Authors :

कृ. वें. गजेंद्रगडकर - Kri. Ven. Gajendragadakar

No Information available about कृ. वें. गजेंद्रगडकर - Kri. Ven. Gajendragadakar

Add Infomation AboutKri. Ven. Gajendragadakar

रा. द. रानडे - Ra. D. Rande

No Information available about रा. द. रानडे - Ra. D. Rande

Add Infomation About. . Ra. D. Rande

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(७) ''ज्ञानेश्वरी-अंतरंगा*चा विशेष्र काय आहे, है. येथें थोडक्यांत सांगणे अप्रस्तुत होणार नाहीं पक्ष सनवान मराठीतून आजवर श्विमोण केलेटे आहे उंबासक , अव्यक्त उपात'.. दीच्या स्वभावतः देदीप्यमान हिऱ्यास या पेक्षां व्यक्त । चारयबना आधिक प्रखर उपासक श्रेष्ठ २९ ज़ एकनाथ, शानेश्वरीची प्रमाण- ' जीव, मृत्यूनंतर परमात्म्याशी भूत आवृत्ति इ. स, १५९० १ । भिन्नता १४ एकान्तप्रियता, ४५ जीवन्सुक्ते, १११ क त्‌ कर्म, यापासून नेष्कर्म्य प्राप्त, ९९६ : तप, सात्त्विक, राजस व ज्ञान यांतील विरोध, ६७ 1 व तामस ६२ म्हणजे ईश्वरी आज्ञा, ६८ :' त्याग, त्रिगुणांचा ७३ अनासक्त कमीचरण, ६९ द्‌ कसमेफलत्याग, ६९ । दुःखवाद, परमार्थास कमोचें हश्वरापैण, ७० | आवश्यक ४३ कर्मयोगी, आदश ६५ । दुराचारी, त्यासाहे ग | मीक्षप्राप्ति ७९ गहिनीनाथ, रे देह, म्हणजे छत्तीस गुरु, गुरूविषयीं ज्ञानेश्वरांचा तत्त्वांचा मेळावा १२ आदर ३ । देव, कान्त व भक्त वल्लभा, १०४ --मानसपूजा, धू झ व भक्ताचा संयोग ११० म्हणजे प्रज्ञाप्रभात-सूर्य॒ ५ । --शीं ऐक्य संपादण्याची “पेने शब्दसृष्टि स्वाघीन, । साधनें, ११२ व अध्यात्म-अतुभवाची प्राप्ति ४ । देवी, संपत्ति, म्हणजे तीन --कृपा, अवर्णनीय रॅ सद्‌गुण संमुत्चयाचे गट ५१-५७ --कृपेचें साधन म्हणजे श धे संतसेवा ८४ | भ्यान, ईश्वराचे सवगत ध्यान, ८८ निर्रानराळ्या ग्रंथकारांनी विविध या प्रत्येक लेखकात कांहीं ना कांही
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now