संपत्ति विवेचन | Sampatti Vivechan

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Sampatti Vivechan by बाळकृष्ण पटवर्धन - Baalkrishn Patavardhan

More Information About Author :

No Information available about बाळकृष्ण पटवर्धन - Baalkrishn Patavardhan

Add Infomation AboutBaalkrishn Patavardhan

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
षा चैसाः रसावथ राहावे असें शास्त्रात सांगीतले आहे असें आहे तथापि, ईश्वर आपणास ज्या ज्या) चागल्या वस्त देते], त्यांच्या आपण मौठ्या काळजी] ' सेंयीग्यउपयोग करूत त्याविषयी त्याचे उप क्म . मानावे,हे आपणास उचित आहे. संपत्तीच्या यथा! थउपयोग ह्यटला असतां,सज्ञनांस विपन्तिकां- ळी आश्रय देणें हाच आहे; व येणेंकसूलच ससुः रुषांच्या अंतःकरणास समाधान प्राप्त होते. । न र या कारणासाठीं पैसा हा फारच उपयोगी आहे,कांकी,आपणाजवळ द्यावयास नाहीं अशा काही वस्दूची एकाद्या गरीबास गरज लागेल, '. ्यासमर्यी जर आपण त्याला पैसा दिला तरु ती लागलेच जें काय पाहिजे तें त्याबद्दल घेऊं शके १मग.तें धान्य असो, वस््र.असे; अथवा दुसरें को- 'हीं असो. . ' ब्रेषितपाल-यान्य्यावैळी लुडिआभोतांतसै- झा दुष्काळ पडला, तेव्हा “तेथील गरीब साधूंस(ह णजे खिस्ती खोकी)” सहाय करणें हे'फार यांग लैआहे,असे ग्रीस. एथील' खिस्ती लोकास'वाट ले.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now